Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-46: Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci a prodloužení termínu trvání Smlouvy o zápůjčce

RK-03-2021-46.pdf, RK-03-2021-46pr01.pdf , RK-03-2021-46pr02.xlsx , RK-03-2021-46pr03.doc , RK-03-2021-46pr04.pdf

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-03-2021-46
Název Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci a prodloužení termínu trvání Smlouvy o zápůjčce
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o uzavření dodatku ke smlouvě o zápůjčce s Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací (dále také Muzeum) za účelem dokrytí nákladů ve výši 2 589 000 Kč na předfinancování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ (dále také projekt) schváleného v programu Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0621/05/2018/ZK ze dne 11. 9. 2018 rozhodlo poskytnout Muzeu zápůjčku na financování projektu ve výši 16 965 980 Kč s termínem splatnosti do 31. 12. 2022 (viz materiál RK-03-2021-46, př. 4).

Projektová dokumentace byla ve spolupráci s Projektovou kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací vytvořena v roce 2017. Na základě vysoutěžení stěžejních veřejných zakázek bylo zjištěno, že předpokládané hodnoty z roku 2017 neodpovídají cenám roku 2020 a náklady (vysoutěžené i předpokládané) na realizaci přesahují o 2 589 000 Kč původní rozpočet projektu. Bližší informace viz materiál RK-03-2021-46, př. 2.

Současně došlo ke zpoždění realizace celého projektu (časové prodlevy byly zejména v důsledku opakovaného vyhlašování veřejných zakázek). Žádost Muzea o posunutí termínu realizace byla zaslána poskytovateli dotace dne 11. 1. 2020 a navržený nový termín je 31. 3. 2022.

Z výše uvedených důvodů požádalo Muzeum žádostí ze dne 11. 1. 2021 zřizovatele o navýšení zápůjčky o 2 589 000 Kč na realizaci projektu a prodloužení splatnosti celé zápůjčky do 31. 12. 2024 – viz materiál RK-03-2021-46, př. 1. V souladu s podmínkami poskytovatele dotace bude celá částka nezpůsobilá. Muzeum předpokládá její postupné splácení z vlastních prostředků do roku 2024.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce dle materiálu RK-03-2021-46, př. 3, navýšit zápůjčku o 2 589 000 Kč a prodloužit termín vrácení zápůjčky do 31. 12. 2024.

Uzavření uvedeného dodatku umožní Muzeu řádně dokončit evropský projekt a následně zpřístupnit veřejnosti nové expozice a modernizované vnitřní prostory pobočky v Moravských Budějovicích.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít dodatek smlouvy o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce dle materiálu RK-03-2021-46, př. 3;
  • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 589 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2021, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 589 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ dle materiálu RK-03-2021-46, př. 3.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2024

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz