Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-52: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení Výzvy k předkládání projektů č. 1 roku 2021

RK-03-2021-52.pdf, RK-03-2021-52pr01.xlsx , RK-03-2021-52pr02.docx , RK-03-2021-52pr03.docx , RK-03-2021-52pr04.pdf , RK-03-2021-52pr05.pdf

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-03-2021-52
Název Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení Výzvy k předkládání projektů č. 1 roku 2021
Zpracoval K. Jiráková, D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 5
Popis problému

Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Výzvu v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen "Zásady") schválených zastupitelstvem kraje dne 11. 12. 2018 usnesením č. 0723/08/2018/ZK.

Prostředky pro realizaci Zásad jsou pro rok 2021 navrženy do rozpočtu Kraje Vysočina v kapitole Informatika v celkové výši 5 mil. Kč. Mimořádný účelový finanční příspěvek na provoz/investiční příspěvek bude poskytován pouze příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina.

Odbor informatiky navrhuje v rámci těchto Zásad Výzvu k předkládání projektů č. 1 roku 2021 v objemu 5 mil. Kč. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt činí 10 000 Kč. Maximální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt činí u organizací
s celkovými náklady běžné hlavní činnosti hospodaření organizace v roce 2020 menšími než 100 mil. Kč 200 000 Kč. U ostatních organizací pak 400 000 Kč. Minimální podíl příjemce příspěvku tvoří 25% celkových nákladů projektu.

Odbor informatiky dále informuje, že v souladu s těmito Zásadami byly v roce 2020 zveřejněny 2 Výzvy k předkládání projektů. Prostředky pro realizaci Zásad byly pro rok 2020 navrženy do rozpočtu Kraje Vysočina do kapitoly Informatika 2020 v celkové výši 7 mil. Kč. V rámci první výzvy bylo podpořeno 25 projektů ve výši 4 931 219 Kč. Projekt s evidenční číslem ZZ02762.0004 nebyl realizován v souladu s podmínkami výzvy a projekt ZZ02762.0024 bude vyplacen v roce 2021 (rada kraje schválila žadateli usnesením 2187/36/2020/RK prodloužení termínu realizace projektu a vyplacení finančního příspěvku v roce 2021). V rámci druhé výzvy bylo podpořeno 11 projektů ve výši 1 121 007 Kč. Celkem byla v roce 2020 mezi podpořené projekty rozdělena částka ve výši 6 052 226 Kč. Přehled realizovaných projektů v roce 2020 je obsahem materiálu RK-03-2021-52, př. 1.

Návrh řešení

Odbor informatiky připravil k vyhlášení Výzvu v objemu 5 mil. Kč na podporu zvýšení úrovně IT vybavenosti organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Podpořeny budou projekty, které řeší problematiku rozvoje a zkvalitnění vybavení PO Kraje Vysočina v oblasti IT. Kraj poskytne finanční prostředky na zvyšování úrovně IT těm organizacím, které splní podmínky Výzvy k předkládání projektů č. 1 roku 2021 (RK-03-2021-52, př. 2). Popis předmětu podpory a způsobilých výdajů je obsažen v příloze č. 1 výzvy Zásad (RK-03-2021-52, př. 3). Příspěvek z rozpočtu kraje bude poskytován na základě Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku (RK-03-2021-52, př. 4). U všech doručených žádostí bude provedena kontrola administrativního souladu žádosti se všemi podmínkami uvedenými ve Výzvě. U žádostí, jež budou v souladu se všemi podmínkami uvedenými ve Výzvě, bude provedeno hodnocení dle základních kritérií pro posuzování projektů. Žadatel předloží Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání příspěvku na příslušném formuláři (RK-03-2021-52, př. 5). Program byl zaevidován v systému eDotace - ID ZZ02766.

Odbor informatiky navrhuje vzít na vědomí zprávu o finančních příspěvcích poskytnutých na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina, včetně přehledu o realizovaných projektech v rámci každé vyhlášené Výzvy v roce 2020, dle materiálu RK-03-2021-52, př. 1.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje vyhlásit výzvu k předkládání projektů do oblastí dle přílohy č. 1 výzvy zásad zastupitelstva. Rámcová témata konektivita, bezpečnost, virtualizace jsou vhodně doplněna možností řešit specifické SW a HW potřeby školských PO.  

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH nemá k vyhlášení výzvy připomínky a souhlasí s navrženým usnesením.

Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví nemá k předkládanému materiálu připomínky.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR vítá příležitost, která může finančně pomoci krajem zřizovaným p.o. na úseku kultury a cestovního ruchu. Případně získané příspěvky z uvedených Zásad znamenají pro p.o. možnost cílit rozpočtové prostředky směrem k naplňování aktivit v rámci jejich hlavních činností.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v kapitole Informatika, § 3636 jsou schváleny finanční prostředky ve výši 5 mil. Kč na zvyšování úrovně IT vybavení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. 

Odbor regionálního rozvoje

Předkládaný materiál zcela nesporně přispěje ke zvýšení úrovně IT krajem zřizovaných organizací. S ohledem na situaci, že je výzva určena pouze pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina (financované z rozpočtu kraje) je požadavek na min. 25% vlastní spolufinancování nelogický. Platební podmínky obsahují informaci „Finanční příspěvek bude žadateli poskytnut po předložení závěrečné zprávy, formou mimořádného účelového finančního příspěvku na provoz / investičního příspěvku na účet žadatele uvedený v žádosti, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů od rozhodnutí příslušného orgánu Kraje Vysočina.“. Tato informace obsahuje 2 vylučující se informace, tj. platba po předložení závěrečné zprávy a platba do 60 kalendářních dnů od rozhodnutí příslušného orgánu.

V textu výzvy je pro stanovení výše podpory použito kritérium „celkové náklady běžné hlavní činnosti hospodaření organizace v roce 2020“, ale v přílohách není požadováno předložení žádného dokladu o této skutečnosti a vyhlašovatel ani nikde ve výzvě neuvádí, z jakého podkladu toto kritérium bude dovozovat (jak bude odlišovat běžnou hlavní činnost od té neběžné apod).

Návrh usnesení schvaluje

Výzvu k předkládání projektů č. 1 roku 2021 dle materiálu RK-03-2021-52, př. 2;

bere na vědomí
zprávu o finančních příspěvcích poskytnutých na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina, včetně přehledu o realizovaných projektech v rámci každé vyhlášené Výzvy v roce 2020, dle materiálu RK-03-2021-52, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o finančních příspěvcích poskytnutých na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina, včetně přehledu o realizovaných projektech v rámci každé vyhlášené Výzvy v roce 2020, dle materiálu RK-03-2021-52, př. 1.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz