Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-53: Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu – zajištění financování projektu

RK-03-2021-53.pdf, RK-03-2021-53pr01.doc

Číslo materiálu 53
Číslo jednací RK-03-2021-53
Název Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu – zajištění financování projektu
Zpracoval K. Ubr, T. Doleželová, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší návrh na zajištění přefinancování projektu "PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ z prostředků kraje ve výši 12 600 000 Kč, z toho předpokládané prostředky na spolufinancování ve výši 2 900 000 Kč. Projekt byl schválen k financování z IROP, odbor majetkový zajistil dopracování a projednání se stavebním úřadem rozšíření stavebního projektu a projektová kancelář připravila vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. 

Smyslem projektu je vytvořit podmínky pro další působení školských poradenských služeb v územní spádovosti Havlíčkova Brodu. Realizací projektu mimo jiné dojde:

  • k sestěhování pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra a psychocentra - manželské poradny do jedné krajské budovy,
  • k uvolnění jedné krajské budovy a opuštění dvou prostor v nájmu,
  • ke zlepšení prostorových podmínek pro zajišťování služeb.

Bližší popis projektu je uveden v materiálu RK-03-2021-53, př. 1.

Návrh řešení

V souladu s usnesením rady kraje č. 1783/32/2019/RK ze dne 29. 10. 2019 pokračuje realizace projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“. V souladu s usnesením byla zajištěna úprava projektové dokumentace pro provedení stavby o prostory pro pracoviště Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, p.o. Následně bylo připraveno vyhlášení výzvy na dodavatele stavby.

Celkové výdaje projektu činí 12 591 804 Kč, z toho způsobilé 10 790 357 Kč, nezpůsobilé 1 801 447 Kč  (řešení části 1. NP pro psychocentrum) a povinné spolufinancování činí 1 079 036 Kč (10 % ze způsobilých výdajů).

OŠMS navrhuje schválit finanční rámec pro realizaci upraveného projektu, a to prostředky na předfinancování ve výši 12 600 000 Kč, z toho předpokládané prostředky na spolufinancování ve výši 2 900 000 Kč (nezpůsobilé + povinné spolufinancování).

Stanoviska Odbor ekonomický

Projekt „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ je uveden ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023. Schválené finanční prostředky budou použity na předfinancování projektu a spolufinancování kraje (cca 2 900 tis. Kč) a budou převáděny postupně dle potřeby.

Odbor majetkový

Odbor majetkový nemá námitek k předloženému materiálu.

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí nemá připomínky k předloženému materiálu. Jedná se o projekt rekonstrukce budovy pro nové využití uvolněného objektu v Havlíčkově Brodě, ulice U Panských. Tento objekt byl až do konce roku 2019 využíván pro pobytovou sociální službu domov pro seniory, kterou zajišťovala příspěvková organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Vzhledem k tomu, že v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod byla dokončena přístavba již stávajícího domova pro seniory, byla budova U Panských uvolněna a klienti a zaměstnanci organizace přestěhováni do nové přístavby.

Uvolněná budova bude po rekonstrukci využívána i pro potřeby Psychocentra  - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, která v současné době poskytuje své služby v prostorově nevyhovujících pronajatých prostorách v Havlíčkově Brodě.

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Projektová kancelář spolupracovala na administraci projektu a předložení žádosti o dotaci do programu IROP v rámci výzvy č. 86. Projekt byl doporučen k financování. Projektová kancelář dále administruje výběrové řízení  na dodavatele stavby. Souhlasí s navrženým usnesením.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ ve výši max. 12 600 000 Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 2 900 000 Kč); částka bude uvolňována dle potřeby.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor majetkový, Odbor školství, mládeže a sportu, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 30. 9. 2022

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz