Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-56: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021

RK-03-2021-56.pdf, RK-03-2021-56pr01.doc

Číslo materiálu 56
Číslo jednací RK-03-2021-56
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021
Zpracoval H. Koudelová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu pořizování a opravu učebních pomůcek určeného pro právnické osoby vykonávající činnost základní umělecké školy s maximální podporou 300 tis. Kč na nákup jedné učební pomůcky nebo 100 tis. Kč na opravu jedné učební pomůcky na jeden projekt. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zkvalitnění materiálního vybavení základních uměleckých škol na území Kraje Vysočina, které umožňují podchytit a vzdělávat mimořádně nadané žáky.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 700 tis. Kč na podporu pořizování a opravu učebních pomůcek základních uměleckých škol určený pro právnické osoby vykonávající činnost základní umělecké školy bez ohledu na zřizovatele. Znění výzvy Programu je obsahem materiálu RK-03-2021-56, př. 1. Rozdíl oproti minulým rokům je v alokované částce, která byla snížena o 300 tis. Kč.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem. Odbor školství, mládeže a sportu bude navrhovat zastupitelstvu kraje jmenování řídícího výboru v následujícím složení: Mgr. Antonín Veselý (Oblastní umělecká rada ZUŠ Kraje Vysočina), Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová (Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina; členka zastupitelstva), Radek Pátek (Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina), PaedDr. Jaroslav Ptáček (Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4) a Mgr. Roman Křivánek (Vysočina Education).

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený Program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02807.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny, je počítáno s Programem UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje

  • vyhlásit Program „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021“ dle materiálu RK-03-2021-56, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členkou zastupitelstva, která je členkou řídícího výboru.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz