Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-57: Darování majetku Střední průmyslové škole Třebíč v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život

RK-03-2021-57.pdf, RK-03-2021-57pr01.doc

Číslo materiálu 57
Číslo jednací RK-03-2021-57
Název Darování majetku Střední průmyslové škole Třebíč v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život
Zpracoval J. Hadravová, L. Líbalová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Odbor školství, mládeže a sportu předkládá Radě Kraje Vysočina ke schválení darovací smlouvu v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život. Obsahem darovací smlouvy je předání 27 ks mobilních telefonů, 1 sady pomůcek EVVO a 1 ks odborné publikace v celkové hodnotě 137 036,25 Kč Střední průmyslové škole Třebíč. Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit podporu pro častější používání aktivizačních metod výuky a pořízení metodik, pracovních listů a pomůcek pro žáky.

 

Kraj Vysočina realizuje projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. - Učíme se ze života pro život", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 (dále také "I-KAP"), který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci projektu by pořízen majetek, který byl školám vypůjčen. Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1569/24/2018/RK rozhodla uzavřít smlouvy o výpůjčce s partnery projektu a vypůjčit školám mobilní telefony, odborné publikace a pomůcky EVVO. V souvislosti s ukončením projektu je možné tento majetek školám darovat.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvu se Střední průmyslovou školou Třebíč dle materiálu RK-03-2021-57, př. 1.

 

Hodnota darovaného majetku SPŠ Třebíč přesahuje hodnotu 100 tis. Kč, rozhodnutí o uzavření darovací smlouvy tak dle § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, přísluší Zastupitelstvu Kraje Vysočina.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvu se Střední průmyslovou školou Třebíč dle vzoru uvedeném v materiálu RK-03-2021-57, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 15. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz