Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-67: Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí

RK-03-2021-67.pdf, RK-03-2021-67pr01.xls , RK-03-2021-67pr02.pdf

Číslo materiálu 67
Číslo jednací RK-03-2021-67
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál projednává bezúplatné nabytí 4 pozemků o celkové výměře 239 m2 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340“.

Kraj Vysočina, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, byl v roce 2018 investorem stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340“. Vlastní stavba spočívala v demolici původního propustku a ve výstavbě nového jednopólového rámového železobetonového objektu. Dále došlo k úpravě silničního tělesa v celkové délce 57 m. Kolaudační souhlas na tuto stavbu byl vydán dne 23. 8. 2019.

Po dokončení byla stavba zaměřena geometrickým plánem č. 8025-12/2019. GP již je na základě kolaudačního souhlasu a dalších listin celý zapsán v katastru nemovitostí.

Pozemky, na kterých byla vlastní stavba realizována (trvalý zábor) jsou ve vlastnictví více subjektů.

Z uvedeného GP mj. vyplývá, že tělesem silnice II/150 jsou zastavěny i pozemky uvedené v materiálu RK-03-2021-67, př. 1. Vlastníkem těchto pozemků je Česká republika a příslušnost hospodařit s majetkem státu má Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-03-2021-67, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina. Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Navrhovaným převodem dojde k majetkoprávnímu vypořádání části silnice II/150.

Nabytí dalších pozemků dotčených uvedenou stavbou bude řešeno jiným materiálem.

Tento materiál předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky do vlastnictví kraje.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

KSÚSV, pracoviště Havlíčkův Brod požádalo OM o majetkoprávní vypořádání pozemků uvedených v materiálu RK-03-2021-67, př. 1;

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s majetkoprávním vypořádáním po stavbě.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-03-2021-67, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 013 12 774, do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz