Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-69: Zrušení usnesení 2218/26/2020/RK, majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy

RK-03-2021-69.pdf, RK-03-2021-69pr01.xls

Číslo materiálu 69
Číslo jednací RK-03-2021-69
Název Zrušení usnesení 2218/26/2020/RK, majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál navrhuje zrušit usnesení 2218/36/2020/RK z důvodu změny rozsahu pozemků doporučených zastupitelstvu kraje k výkupu. Současně navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje nabýt koupí a darem změněný rozsah pozemků pod silnicemi.

 

Pozemky navrhované usnesením 2218/36/2020/RK k výkupu byly identifikovány na základě geometrického plánu v k. ú. Smrčná na Moravě a aktuálního stavu v katastru nemovitostí v k. ú. Chlovy. Vlastníkům obou pozemků byl zaslán návrh kupní smlouvy s cenou 125 Kč/m2 a oni s návrhy smluv souhlasili. Při ověřování aktuálního vlastnictví v katastru nemovitostí před odevzdáním materiálu k projednání do zastupitelstva kraje OM zjistil, že u pozemku v k. ú. Smrčná na Moravě došlo ke změně vlastníka. Materiál proto nebyl v prosinci 2020 do zastupitelstva kraje předložen. Usnesení je navrhováno zrušit a současně přijmout nové usnesení, kterým bude zastupitelstvu kraje doporučeno nabýt 3 pozemky pod krajskými silnicemi do vlastnictví kraje.

Jedná se o jeden pozemek v k.ú. Smrčná na Moravě a jeden v k.ú. Moudrov. Tyto pozemky o celkové výměře 873 m2 jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví fyzických osob - přehled v materiálu RK-03-2021-69, př. 1. Tyto pozemky je navrhováno koupit za cenu 125 Kč/m2.

V k. ú. Moudrov zbývá ještě pod silnicí III/12817 poslední nevypořádaný pozemek par. č. 113/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2. Tento pozemek vede Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov na listu vlastnictví č. 10001, kde je jako výhradní vlastník uvedena obec Obrataň, se sídlem Obrataň 204, 394 12 Obrataň, IČ: 002 48 746. OM proto požádal obec Obrataň o darování tohoto pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina a zastupitelstvo obce s darováním pozemku souhlasilo.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje

  • zrušit usnesení 2218/36/2020/RK
  • doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky uvedené v materiálu RK-03-2021-69, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.
  • doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 113/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Moudrov z vlastnictví obce Obrataň do vlastnictví Kraje Vysočina. 

Nabytím uvedených pozemků dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu, tj. vlastník stavby silnic se stane i vlastníkem pozemků těmito stavbami zastavěnými.

 

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

KSÚSV, pracoviště Pelhřimov požádalo o projednání výkupu pozemků dle tohoto materiálu v zastupitelstvu kraje;

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s návrhem vypořádání parcel.

Návrh usnesení rozhoduje

zrušit usnesení 2218/36/2020/RK ze dne 8. 12. 2020;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • nabýt pozemky dle materiálu RK-03-2021-69, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2;
  • nabýt darem pozemek par. č. 113/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Moudrov z vlastnictví obce Obrataň, se sídlem Obrataň 204, 394 12 Obrataň, IČ: 002 48 746, do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz