Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-72: Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Zašovice obchvat“

RK-03-2021-72.pdf, RK-03-2021-72pr01.xls

Číslo materiálu 72
Číslo jednací RK-03-2021-72
Název Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Zašovice obchvat“
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy stavby "II/405 Zašovice obchvat“.

Kraj Vysočina je investorem stavby „II/405 Zašovice obchvat“, která by měla být spolufinancována z prostředků SFDI. Jedná se o novostavbu obchvatu Zašovic v celkové délce 2,076 km. Přeložka silnice II/405 je navržena v kategorii S 9,5/90. Navržené řešení stavby je v souladu s koridorem stanoveným v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina.

V rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Zašovice obchvat“ je nutné zajistit smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou, kterými bude zajištěno vypořádání vlastnických vztahů. Jedná se především o výkupy pozemků trvale dotčených předmětnou stavbou. Na pozemek ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu bude uzavřena smlouva o bezúplatném převodu pozemku a na pozemky ve vlastnictví obce Zašovice bude žádáno o uzavření smlouvy darovací.

Podle vyhotovených geometrických plánů je třeba získat pozemky pod plánovanou stavbou do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-03-2021-72, př. 1.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v katastrálním území Zašovice pro stavbu „II/405 Zašovice obchvat“. Kupní cena bude prodávajícím navržena jako cena stanovená dohodou ve výši 200 Kč/m2, což je stejná cena jako v případě probíhajících výkupů pro obchvat Brtnice na stejné silnici v sousední obci. SFDI bude kraji proplácet cca 184 Kč/m2, t.j. osminásobek obvyklé ceny pozemků podle stávajícího využití. Kupní cena bude v případě, že se na pozemku nacházejí trvalé porosty nebo stavby, zvýšena o cenu těchto porostů nebo staveb, stanovenou dle platných oceňovacích předpisů. Pozemek ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu bude převeden bezúplatně a o pozemky ve vlastnictví obce Zašovice bude žádáno o převod darem.

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí, darem a bezúplatným převodem pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2021-72, př. 1. Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rámci majetkoprávního přípravy stavby "II/405 Zašovice obchvat“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-03-2021-72, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz