Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-13: Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví

RK-04-2018-13.pdf, RK-04-2018-13pr01.docx

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-04-2018-13
Název Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
Zpracoval T. Singer, J. Dvořáková, J. Štanclová, D. Talpa
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina v současné době zajišťuje protialkoholní záchytnou službu (dále jen "záchytná služba") externě prostřednictvím společnosti Služby města Jihlavy s.r.o., a to na základě Smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice ze dne 21. 2. 2013, za cenu 412 291 Kč měsíčně bez DPH, ročně 4 947 492 Kč bez DPH. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení v roce 2012 na dobu neurčitou.

Dne 26. 9. 2017 obdržel Kraj Vysočina výpověď Smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice ze dne 21. 2. 2013 uzavřenou mezi Krajem Vysočina, jako objednatelem a SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., jako provozovatelem.

Před výpovědí probíhala jednání, kdy ze strany provozovatele bylo požadováno navýšení ceny za provozování záchytné služby. Změna smluvních ujednání mezi Krajem Vysočina a  provozovatelem je limitována zákonem o zadávání veřejných zakázek. Z tohoto důvodu bylo možné navýšit cenu za provozování záchytné služby nejvýše do 10% bez nutnosti vypisovat novou veřejnou zakázku. Případné maximální možné navýšení provozovatel neakceptoval a  podal výpověď. 

Výpovědní lhůta podle Smlouvy je šest měsíců a započala běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení této výpovědi (1. 10. 2017), tudíž je provoz záchytné služby zajištěn do konce března roku 2018.

Na základě výpovědi ze strany provozovatele začal odbor zdravotnictví připravovat veřejnou zakázku, která měla za cíl zajistit dalšího provozovatele záchytné služby na území Kraje Vysočina. Usnesením Rady Kraje Vysočina 2120/38/2017/RK ze dne 28. 11. 2017 byla schválena zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Poskytování protialkoholní záchytné služby pro území Kraje Vysočina“. Zakázka byla vypsána 6. 12. 2017 s datem pro podání nabídek do 15. 1. 2018. V zadávací dokumentaci byla stanovena maximální částka za provozování záchytné služby na 500 000 Kč bez DPH měsíčně. Navýšení částky je 21% oproti původní smlouvě. Během lhůty nepřišly žádné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

15. 1. 2018 skončila lhůta pro podání nabídek do veřejné zakázky. Do konce lhůty nepřišla žádná nabídka. Z tohoto důvodu musí být zadávací řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek zrušeno. Stávající provozovatel nepodal nabídku s ústním odůvodněním, že není schopen splnit přílohu č. 9 – Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že vyhláška určuje minimální plochu pokoje 8 m2 a stávající prostory, kde je protialkoholní záchytná služba provozována jsou nevyhovující, muselo by dojít ke značnému omezení počtu lůžek nebo ke stavebním úpravám.  Současně v rámci osobních jednání provozovatel připustil možnost dohody o zpětvzetí výpovědi s tím, že současně dojde k dohodě o zvýšení odměny za provozování protialkoholní záchytné stanice.

Návrh řešení

Podle § 89a odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) zajišťuje kraj záchytnou službu na svém území v samostatné působnosti, tudíž je nutné zajistit provoz následujícím způsobem. 

Uzavřít Dohodu o zpětvzetí výpovědi Smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice (dohoda o nepřihlédnutí k podané výpovědi) a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování protialkoholní záchytné stanice s navýšením sjednané odměny nejvýše do 10% (v souladu se zákonem o veřejných zakázkách) dle materiálu RK-04-2018-13, př. 1, s tím že se vytvoří dostatečný časový prostor pro hledání konečného řešení (podle přechodných ustanovení zákona do konce října tohoto roku dosavadní prostory užívané pro záchytnou stanici mohou být využívány pro provozování záchytné služby, poté nesplňují věcné a technické podmínky dle nové právní úpravy pro sjednaný počet lůžek). Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina schválit příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí 60 mil. Kč.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Dohody o zpětvzetí výpovědi Smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování protialkoholní záchytné stanice s navýšením sjednané odměny nejvýše do 10% dle materiálu RK-04-2018-13, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 307 500 Kč při současném zvýšení § 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a  služby pro zdravotnictví o částku 307 500 Kč s určením na zvýšení odměny za provozování protialkoholní záchytné stanice.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz