Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-15: Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu pro rok 2018

RK-04-2018-15.pdf, RK-04-2018-15pr01.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-04-2018-15
Název Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu pro rok 2018
Zpracoval I. Schallnerová, J. Dočkalová
Předkládá L. Seidl, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál řeší stanovení pravidel hmotné zainteresovanosti ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu pro rok 2018, a to formou předem stanovených cílových úkolů s oznámením hodnotitelných nebo měřitelných kritériích a s vazbou na stanovení cílové odměny v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).

Návrh řešení

Z důvodu zvýšení motivace ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací, systematického řízení rozvoje organizací prostřednictvím nástrojů personálního řízení ředitelek/ředitelů využívaných v krátkodobém (opakovaném ročním) horizontu, zvýraznění zásluhovosti při poskytování odměn a  podpory nároku na poskytnutí odměny při splnění předem vypsaných kritérií a ukazatelů předkládá odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení řízení lidských zdrojů radě kraje návrh na stanovení cílových úkolů ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury a cestovního ruchu pro rok 2018.

Systém je založen na hodnocení ekonomických ukazatelů (vyrovnané hospodaření, realizované projekty, příjmy z hlavní činnosti, péče o majetek kraje) a obecných ukazatelů v oblasti spolupráce se zřizovatelem, služeb pro veřejnost, odborné činnosti a splnění stanovených osobních cílových úkolů. Kromě bonusových ekonomických a obecných ukazatelů má systém i  ukazatele sankční, které základní sazbu snižují (nedostatky v činnosti a hospodaření příspěvkové organizace a ve spolupráci se zřizovatelem).

Hodnocení plnění ekonomických a obecných ukazatelů bude provedeno odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve spolupráci s Ing. Janou Fischerovou, CSc., náměstkyní hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, po uzavření a vypořádání účetního období roku 2018, nejpozději do 30. 6. 2019.

Hodnocení plnění osobních cílů (úkolů) bude provedeno průběžně po zadaném termínu splnění.

V závislosti na plnění uvedených ukazatelů bude radě kraje odborem kultury, památkové péče a  cestovního ruchu a oddělením řízení lidských zdrojů po projednání s Ing. Janou Fischerovou, CSc. navrženo stanovení odměn ředitelkám a ředitelům. Odměny budou vyplaceny z vlastních zdrojů organizací.

Při ukončení výkonu činnosti na vedoucím pracovním místě ředitelky/ředitele před uplynutím hodnoceného období, odměna nenáleží. V případě zjištění závažných nedostatků na základě výsledků veřejnosprávních a jiných kontrol, může rada kraje rozhodnout o snížení či zamítnutí odměny. Rovněž v případě opakovaných nedostatků u zadávaných úkolů
a problémů v komunikaci bude radě kraje doporučeno odměnu snížit nebo zamítnout.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-04-2018-15, př. 1;

ukládá

odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a  cestovního ruchu s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu

RK-04-2018-15, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz