Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-20: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene po dokončení stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 11. stavba, Okružní křižovatka VM východ“ - dokončení

RK-04-2018-20.pdf, RK-04-2018-20pr01.pdf

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-04-2018-20
Název Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene po dokončení stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 11. stavba, Okružní křižovatka VM východ“ - dokončení
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává uzavření poslední smlouvy o zřízení věcného břemene po dokončení stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 11. stavba, Okružní křižovatka VM východ“.

Kraj Vysočina byl investorem stavby „Přeložka STL plynovodu a STL plynovodní přípojky na ulici Karlov v obci Velké Meziříčí, číslo stavby: 8800074680“ jako vyvolané investice v rámci vlastní stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 11. stavba, Okružní křižovatka VM východ“.

Na tuto stavbu měl Kraj Vysočina s jednotlivými vlastníky pozemků uzavřeny mj. smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Po dokončení stavby uvedených přeložek byl vyhotoven geometrický plán č. 4356-760/2014 v k. ú. Velké Meziříčí, který zaměřil jejich rozsah, a  na jehož základě je nyní potřeba přistoupit k uzavření vlastních smluv o zřízení věcného břemene s budoucím oprávněným – firmou GasNet, s.r.o., která bude plynárenské zařízení provozovat a s jednotlivými vlastníky dotčených pozemků.

Vlastníky pozemků dotčených výše popsanou přeložkou plynu jsou Kraj Vysočina, město Velké Meziříčí, pan Pavel Kališ a firma DVOŘÁK - TRUCKS, s.r.o.

Návrhy smluv byly projednány s budoucím oprávněným – firmou GasNet, s.r.o. a následně byly odeslány dotčeným vlastníkům k odsouhlasení. Věcné břemeno spočívá v právu zřídit a provozovat na cizích pozemcích i na pozemcích kraje plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na tyto nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a  provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek.

Usnesením 1870/34/2017/RK ze dne 24. 10. 2017 rada kraje rozhodla uzavřít smlouvy o zřízení služebnosti týkající se pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina a pana Kališe.

Usnesením 2152/38/2017/RK ze dne 28. 11. 2017 rada kraje rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene týkající se pozemků ve vlastnictví města Velké Meziříčí.

Nyní s návrhem smlouvy souhlasil i poslední vlastník – firma DVOŘÁK – TRUCKS, s. r. o.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít mezi firmou GasNet, s.r.o. jako oprávněným z věcného břemene, firmou DVOŘÁK - TRUCKS, s.r.o. jako vlastníkem pozemku a Krajem Vysočina jako investorem smlouvu o zřízení věcného břemene dle materiálu

RK-04-2018-20, př. 1.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene pro výše uvedenou akci.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s návrhem usnesení

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako investorem stavby, firmou DVOŘÁK - TRUCKS, s.r.o., se sídlem Karlov 1119, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 607 32 628, jako povinným z věcného břemene a firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Plynárenská  499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice, IČ 279 35 311, jako oprávněným z věcného břemene, spočívající v právu zřízení a provozování stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 11.  stavba, Okružní křižovatka VM východ“ – SO 501 a SO 502 Přeložka STL plynovodu a STL plynovodní přípojky na ulici Karlov v obci Velké Meziříčí, číslo stavby: 8800074680“ na části pozemku par. č. 5219/3 v k. ú. Velké Meziříčí a s tím související právo vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem udržování a  provádění oprav stavby za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene v  celkové výši 2 100 Kč + DPH v platné výši dle materiálu RK-04-2018-20, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz