Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-24: Zpráva o realizaci č. 3 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.

RK-04-2018-24.pdf, RK-04-2018-24pr01.pdf , RK-04-2018-24pr02.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-04-2018-24
Název Zpráva o realizaci č. 3 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.
Zpracoval J. Bína, J. Přibilová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením rady č. 0313/07/2016/RK bylo schváleno podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. Projektový záměr byl projednán a schválen na 3. jednání Platformy č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů přímého přidělení předkládaných v rámci výzev č. 3_15_005 a 3_15_006 - Projekty krajů/hl. m. Prahy - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb dne 1. 12. 2015. Žádost bylo možné podat do max. výše 185 900 000  Kč. Projekt byl schválen ve výši 176 010 626,73 a bude financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele. Projekt je realizován od 1. 4. 2016 do 30.  4. 2019, přičemž vlastní financování sociálních služeb (v projektu jsou financovány služby: azylové domy, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, intervenční centrum a dům na půl cesty) bude probíhat od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018. Projekt splnil podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory a nachází se ve fázi realizace.

V návaznosti na skutečnost vydání právního aktu je Příjemce (Kraj Vysočina) povinen předávat poskytovateli (MPSV) údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů projektu - monitorování projektu a to prostřednictvím zpráv o realizaci projektu. Zpráva o realizaci č. 3 k projektu, je zpracována za období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017 a obsahuje důležité změny v realizaci projektu, průběžné plnění indikátorů a informace o průběžném čerpání finančních prostředků (podrobněji v přílohách RK-04-2018-24, př. 1 – zpráva o realizaci a RK-04-2018-24, př. 2 – zjednodušená žádost o platbu). Průběžnou zprávu o realizaci projektu je příjemce povinen předložit nejpozději do 31. 1. 2018, včetně žádosti o platbu, ve které je požadováno proplacení nákladů za třetí monitorovací období ve výši 31 367 068,69 Kč. V systému ISKP14+ je nastaven indikátor v  hodnotě 687 (podpořených osob, které splní bagatelní podporu 40 hodin a ukončí účast v  projektu). Projekt ve Zprávě o realizaci č. 3 vykázal hodnotu 229 podpořených osob, což činí 33,33 % avšak z přehledu, kterým disponujeme na základě monitorovacích zpráv o projektu od poskytovatelů sociálních služeb, je číslo podpořených osob, které již splnili bagatelní podporu a  stanou se indikátorem projektu daleko vyšší. Je to z důvodu nastavení podmínek v systému ISKP14+, který danou osobu započítá do indikátorů až po ukončení účasti v projektu. Většina služeb zapojených do projektu zajišťuje pro klienty dlouhodobou spolupráci, proto se předpokládá nejvyšší nárůst indikátorů v posledních měsících realizace projektu. Ke dni 31. 12. 2017, konec monitorovacího období, které se vztahuje ke Zprávě o realizaci č. 3, evidujeme 851 záznamů v systému podpořených osob (potencionálních indikátorů), z toho 414 podpořených osob, které splnili bagatelní podporu, ale prozatím neukončili účast v projektu, proto nejsou vygenerováni jako indikátor, a z toho 229 podpořených osob již bylo vykázáno jako indikátor, protože ukončili účast v projektu (vykázáno ve Zprávě o realizaci projektu RK-04-2018-24, př. 1).

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí doporučuje Radě Kraje Vysočina schválit Zprávu o realizaci č. 3 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. včetně žádosti o platbu.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere zprávu o realizaci na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

Zprávu o realizaci č. 3 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. dle materiálu RK-04-2018-24, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu

RK-04-2018-24, př. 2.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz