Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-27: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje

RK-04-2018-27.pdf, RK-04-2018-27pr01.pdf , RK-04-2018-27pr02.doc , RK-04-2018-27pr03.doc , RK-04-2018-27pr04.xls , RK-04-2018-27pr05.xls , RK-04-2018-27pr06.xls , RK-04-2018-27pr07.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-04-2018-27
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
Zpracoval J. Bína, K. Píbilová, P. Švanda, O. Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 7
Popis problému

Předkládaný návrh se zabývá přijetím prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu pro provozovatele sociálních služeb a poskytnutím příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2018.

Od roku 2016 jsou sociální služby v Kraji Vysočina financovány prostřednictvím vyrovnávací platby jako služby v obecném hospodářském zájmu. Vyrovnávací platba je stanovena jako rozdíl mezi obvyklými náklady sociální služby minimálními příjmy z úhrad uživatelů, popřípadě ze zdravotního pojištění stanovenými krajem. Na vyrovnávací platbě se podílí kraj vlastními prostředky a prostředky z dotace MPSV, obce, popřípadě některé státní orgány. Předmětem tohoto materiálu je poskytnutí dotace kraje – příspěvku na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje (z prostředků MPSV a z prostředků kraje) a zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje (z prostředků MPSV).

Kraj tedy poskytovatele financuje příspěvkem na vyrovnávací platbu, který se skládá z peněz z dotace MPSV a z vlastních prostředků kraje. Z hlediska finančních zdrojů schválených pro rok 2018 má kraj nyní podle rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace, které jsme obdrželi 3. 1. 2018 k dispozici dotaci MPSV ve výši 759 204 421 Kč; celkové prostředky pro tento účel jsou ve státním rozpočtu schváleny a uvedený podíl Kraje Vysočina na celkovém objemu je stanoven zákonem. 60 % této částky již bylo jako první splátka dotace připsáno na účet kraje a po schválení rozdělení prostředků v zastupitelstvu kraje a po podpisu smluv může být vyplaceno poskytovatelům sociálních služeb. Zbývající částka by měla být připsána na účet kraje nejpozději do konce června. V tomto materiálu je mimo jiné navrženo rozdělení výše uvedeného objemu prostředků pro příspěvkové organizace kraje i pro ostatní poskytovatele sociálních služeb.

Dle schváleného rozpočtu je možné nyní pro poskytovatele, které kraj nezřizuje, rozdělit prostředky kraje ve výši až 59 606 000 Kč (z toho 2 000 000 Kč je rezervováno pro vyhlášený dotační program na financování svozu do denních stacionářů a center denních služeb). V tomto materiálu je navrženo rozdělení prostředků z rozpočtu kraje ve výši 47 000 000 Kč s tím, že zbývající prostředky jsou ponechány jako rezerva pro řešení případných nedostatků nebo nerovností ve financování sociálních služeb.

Rozdělení výše uvedených prostředků se řídí Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2018 ze dne 12. 9. 2017 č. 13/17 a Výzvou k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu.

Žádosti o dotace podali poskytovatelé sociálních služeb elektronickou formou ve speciálním systému, který zřídilo MPSV. Žádosti byly podávány na základě výzvy schválené usnesením rady kraje č. 1665/29/2017/RK, ve které byly stanoveny hodnoty potřebné pro výpočet vyrovnávací platby. Při vyhodnocení žádostí a výpočtu vyrovnávací platby bylo zjištěno, že u sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením je potřebné navýšení hodnoty obvyklých nákladů schválené radou kraje v rámci výše uvedené výzvy.

Návrh řešení

Navrhujeme přijmout účelovou dotaci z MPSV ve výši 759 204 421 Kč dle materiálu 
RK-04-2018-27, př. 1 do rozpočtu kraje, kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti. Navrhujeme radě kraje schválit změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usnesením rady kraje č. 1665/29/2017/RK (jsou součástí Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu a rada kraje si v ní vyhradila možnost tyto hodnoty změnit), a  redukční koeficient pro rok 2018 dle materiálu RK-04-2018-27, př. 2, aby odpovídaly reálnému stavu a objemu rozdělovaných prostředků. Protože optimální výše příspěvku kraje je dosavadními rozpočtovanými prostředky kryta pouze 82,62 %, musel být použit redukční mechanismus – výše příspěvku kraje byla plošně upravena na reálnou hodnotu právě tímto procentem (technicky se redukční koeficient dle zásad člení na obecnou a specifickou část, přičemž specifická část by byla použita pouze při znevýhodnění nebo zvýhodnění některých služeb a musela být použita pouze pro odlehčovací službu; jinak byla použita pouze obecná část redukčního koeficientu, která má váhu pouze 50 % a z toho důvodu musí být v příloze č. 2 tohoto materiálu použita obecná část redukčního koeficientu 0,6531, abychom dosáhli přesného rozpočítání objemu rozdělovaných peněz).

Povinnosti spojené s použitím prostředků z MPSV zřizovatel na příspěvkové organizace přenese schválením Závazného pokynu zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ poskytnuté s účelovým znakem 13305 pro rok 2018 dle materiálu RK-04-2018-27, př. 3.

Dále navrhujeme, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření
a rozpis účelové dotace z MPSV (ÚZ 13 305) a rozpis části prostředků na kapitole Sociální věci (ÚZ 053) dle materiálů RK-04-2018-27, př. 4, RK-04-2018-27, př. 5 a RK-04-2018-27, př. 6.

Při výpočtu příspěvku kraje na vyrovnávací platbu bylo postupováno následujícím způsobem:

 • Pro každou službu byly od hodnoty obvyklých nákladů přepočítaných na počet lůžek u  pobytových služeb a na počet pracovních úvazků u terénních a ambulantních služeb odečteny minimální požadované příjmy od klientů a minimální požadované příjmy od zdravotních pojišťoven (u služeb poskytovaných za úhradu z těchto zdrojů). Tento postup je stanoven zastupitelstvem ve schválených zásadách a použité hodnoty jsou stanoveny radou kraje.
 • Přechodový mechanismus, který v minulosti zmírňoval dopady výpočtových vzorců, nebyl vzhledem k celkovému růstu nákladů na sociální služby pro rok 2018 použit, pouze u  některých služeb byla jako přechodový mechanismus použita horní hranice pro nárůst příspěvku kraje na vyrovnávací platbu.
 • Vypočtené hodnoty byly následně sníženy výše uvedeným redukčním koeficientem, případně podle výše požadavku v žádosti.

U příspěvkových organizací kraje navrhujeme, aby si zastupitelstvo kraje vyhradilo v tomto případě schválit navýšení příspěvku na provoz, který bude v části přidělené tímto způsobem sledován pod účelovým znakem 13 305. Je to z důvodu, že se jedná o použití prostředků poskytnutých ministerstvem práce a výklad zákona o sociálních službách upřednostňuje schválit jeho použití tímto způsobem. Výše příspěvků na provoz pro jednotlivé organizace je uvedena v  materiálu RK-04-2018-27, př. 4 v celkové výši 363 892 4213 Kč.

Vzhledem k potřebě zajištění provozních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje, navrhujeme schválit výši příspěvku kraje na vyrovnávací platbu ve výši 442 312  000 Kč dle materiálů RK-04-2018-27, př. 5 (pobytové služby pro seniory a pečovatelská služba) a RK-04-2018-27, př. 6 (ostatní sociální služby). Z hlediska zákona o rozpočtových pravidlech se jedná o dotaci, která zároveň splňuje podmínky stanovené pro poskytování vyrovnávací platby) s rozdělením na prostředky z dotace MPSV (UZ 13 305) a prostředky pocházející z rozpočtu kraje (UZ 053).

Odbor sociálních věcí po schválení navržených příspěvků na vyrovnávací platbu, provede se všemi poskytovateli projednání způsobu stanovení vyrovnávací platby a jejich finanční situace v návaznosti na vyúčtování roku 2017. Podle případného navýšení dotace ze státního rozpočtu, popřípadě při změně rozpočtu kraje, bude možné redukční koeficient změnit a příspěvek kraje na vyrovnávací platbu navýšit. Zároveň bude možné posoudit správnost stanovených obvyklých nákladů a dalších hodnot uvedených v Zásadách zastupitelstva kraje.

V materiálu RK-04-2018-27, př. 7 je předložen návrh jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 759 204 421 Kč, určené pro poskytovatele sociálních služeb (ÚZ 13305).

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID PR02454 a  ID ZZ02453.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13305) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 759 204 421 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-04-2018-27, př. 1;
 • změnu hodnot Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usnesením rady kraje č. 1665/29/2017/RK, použití přechodového mechanismu a stanovení hodnoty redukčního koeficientu pro 2018 dle materiálu RK-04-2018-27, př. 2;
 • Závazný pokyn zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2018“ dle materiálu RK-04-2018-27, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u  kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-04-2018-27, př. 4RK-04-2018-27, př. 5 a RK-04-2018-27, př. 6;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 363 892 421 Kč dle materiálu RK-04-2018-27, př. 4;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 442 312  000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-04-2018-27, př. 5 a RK-04-2018-27, př. 6;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-04-2018-27, př. 7.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz