Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-29: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2018

RK-04-2018-29.pdf, RK-04-2018-29pr01.xls , RK-04-2018-29pr01upr01.xls

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-04-2018-29
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2018
Zpracoval Z. Pavelcová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2018.

Krajský úřad dle § 162 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), poskytuje soukromým školám a školským zařízením dotaci v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a kontroluje její využití. Rozsah a podmínky poskytování této dotace stanoví zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, v platném znění. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) poskytuje na zvláštní účet kraje čtvrtletní zálohy na pokrytí těchto dotací. Poskytnutá částka ve výši 41 523 173 Kč představuje zálohu na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2018.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 41 523 173 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2018.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 41 523 173 Kč – na dotace pro soukromé školy a školská zařízení na 1. čtvrtletí roku 2018 (ÚZ 33155).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 41 523 173 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2018 dle materiálu RK-04-2018-29, př. 1

Odpovědnost Odbor ekonomický (28. 2. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2018)
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz