Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-35: Stanovení počtu členů školských rad a jmenování členů školských rad za zřizovatele

RK-04-2018-35.pdf, RK-04-2018-35pr01.xls , RK-04-2018-35pr02.xls

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-04-2018-35
Název Stanovení počtu členů školských rad a jmenování členů školských rad za zřizovatele
Zpracoval V. Zelený
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Dne 10. 2. 2018 skončí tříleté funkční období členů školských rad jmenovaných zřizovatelem při druzích škol základní škola, střední škola a vyšší odborná škola, kteří byli jmenováni usnesením 0262/05/2015/RK ze dne 10. 2. 2015. Na školách zřizovaných Krajem Vysočina je proto třeba jmenovat třetinu členů školských rad za zřizovatele (týká se aktuálně 46 škol). Odbor školství, mládeže a sportu se řídil postupem navrhování a jmenování členů školských rad za zřizovatele ve školách zřizovaných Krajem Vysočina, který vzala rada kraje na vědomí usnesením 2040/36/2017/RK ze dne 14. 11. 2017. Každý člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  a Zastupitelstva Kraje Vysočina obdržel prostřednictvím elektronické pošty dopis, ve kterém mu byla nabídnuta možnost stát se členem školské rady. Vzhledem k tomu, že počet navrhovaných členů školských rad v jednotlivých školách nebyl takto naplněn a volná místa zůstala i po návrzích na doplnění z řad členů Rady Kraje Vysočina, byli v souladu se schváleným postupem osloveni s žádostí o doplnění zbývajících volných míst ředitelky/ředitelé škol.

Současně je třeba nově stanovit počty členů školských rad na školách sloučených v letech 2016 (Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 a Základní škola Humpolec, Husova 391) a v roce 2017 (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť a Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72). Rada kraje rozhodla o sloučení školských rad slučovaných škol a stanovila pro školské rady při nástupnických organizacích (tj. u Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 usnesením 0070/02/2016/RK ze dne 12. 1. 2016 a u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť usnesením 1223/22/2017/RK ze dne 27. 6. 2017) takový počet členů, který se rovnal  součtu počtu členů na slučovaných školách (tj. 9, resp. 12 členů). Tento počet členů školských rad při nástupnických organizacích byl časově omezen skončením funkčního období členů původních školských rad. Po skončení funkčního období je třeba stanovit počet členů školských rad podle skutečných potřeb a velikosti škol. Konkrétně se jedná o snížení počtu členů školské rady při Základní škole Pelhřimov, Komenského 1326 z 9 na 3 a u školské rady při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Třešť o snížení počtu členů z 12 na 6.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje stanovit počet členů školských rad při základních, středních  a vyšších odborných školách zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-04-2018-35, př. 1. OŠMS současně předkládá radě kraje návrh na jmenování třetiny členů školské rady za zřizovatele dle materiálu RK-04-2018-35, př. 2.

Podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů; podle téhož ustanovení zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady. V souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší výkon zřizovatelské funkce radě kraje.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení stanoví

počet členů školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Krajem Vysočina s účinností od 11. 2. 2018 dle materiálu RK-04-2018-35, př. 1;

jmenuje

dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členy školské rady za zřizovatele s účinností od 11. 2. 2018 dle materiálu RK-04-2018-35, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz