Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-39: Zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

RK-04-2018-39.pdf, RK-04-2018-39pr01.pdf , RK-04-2018-39pr02.pdf , RK-04-2018-39pr03.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-04-2018-39
Název Zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
Zpracoval J. Říčan, R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o Zprávu o realizaci č. 2 (dále také jen „ZoR“) a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 (dále také jen „ZŽoP“) projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ (dále také jen „projekt“) v rámci výzvy č. 19 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen „OPŽP“).

Kraj Vysočina realizuje tento projekt s cílem snížení energetické náročnosti tří objektů dílen Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava.

Předkládaná ZoR a ZŽoP se vztahuje ke 2. etapě realizace projektu, tj. období 1. 11. 2017 – 31. 12. 2017.

ZoR dle materiálu RK-04-2018-39, př. 1 obsahuje informace o průběhu stavebních prací a povinné publicitě, součástí ZoR je rovněž fotodokumentace, viz RK-04-2018-39, př. 3.

ZŽoP dle materiálu RK-04-2018-39, př. 2 zahrnuje přehled způsobilých výdajů uhrazených v průběhu 2. etapy projektu.

Návrh řešení

V souladu s kap. C.6 a D.6 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP je povinností příjemce předkládat Řídícímu orgánu informace o stavu realizace projektu a zjednodušenou, popř. závěrečnou žádost o platbu prostřednictvím systému MS 2014+, a to dle nastavení finančního plánu.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu

RK-04-2018-39, př. 1, RK-04-2018-39, př. 3 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-04-2018-39, př. 2 a uložit ORR předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ dle materiálů RK-04-2018-39, př. 1,

RK-04-2018-39, př. 2 a RK-04-2018-39, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.

Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 budou podepsány a podány elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS 2014+.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere zprávu o realizaci a žádost o platbu na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálů RK-04-2018-39, př. 1, RK-04-2018-39, př. 3 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-04-2018-39, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu  Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 2 a  Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ dle materiálů RK-04-2018-39, př. 1, RK-04-2018-39, př. 2 a RK-04-2018-39, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz