Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2021-39: Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

RK-04-2021-39.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-04-2021-39
Název Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků ze Státního zemědělského intervenčního fondu (dále též „SZIF“) a jejich zprostředkování zřizované příspěvkové organizaci.

 

SZIF rozhodl o poskytnutí účelové dotace v celkové výši 345 531,80 Kč Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384. Tyto finanční prostředky jsou poskytnuty v rámci dotačního programu 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic (ÚZ 89038).

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje schválit navržené usnesení.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu v celkové výši 345 531,80 Kč určené na podporu opatření v rámci dotačního programu 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic (ÚZ 89038).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 – Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu na Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic (ÚZ 89038) ve výši 345 531,80 Kč pro sledované období 2020;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 o účelovou dotaci na Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic ve výši 345 531,80 Kč pro sledované období 2020.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
Termín 28. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz