Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2021-15: Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

RK-05-2021-15.pdf, RK-05-2021-15pr01.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-05-2021-15
Název Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Krátká
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace žádá o změnu závazného ukazatele u prostředků z příjmů z pronájmu majetku nemocnice na základě nájemní smlouvy na rok 2021.

 

Na základě smluv o nájmu nemovitostí uzavřených mezi Krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina (dále jen „nemocnice“) užívají nemocnice nemovitosti ve vlastnictví kraje za účelem dosažení předmětu činnosti, hlavního účelu a k výkonu doplňkových činností vymezených zřizovací listinou.

V souladu se smluvním ujednáním Kraj Vysočina inkasuje čtvrtletně od nemocnic nájemné, které jim je následně kompenzováno formou provozního nebo investičního příspěvku v souladu s jejich potřebami.

Usnesením 0580/08/2020/ZK ze dne 22. 12. 2020 schválilo zastupitelstvo kraje Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2021. Zastupitelstvo kraje zároveň na základě žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (dále také „Nemocnice“), schválilo kompenzaci nájemného na základě nájemních smluv formou příspěvku na provoz ve výši 6 120 000 Kč a investičního příspěvku ve výši 6 120 000 Kč.

Nyní předložila Nemocnice odboru zdravotnictví žádost o změnu formy kompenzace nájemného z příspěvku na provoz na investiční příspěvek dle materiálu RK-05-2021-15, př. 1.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření včetně změny závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 120 000 Kč (ÚZ 00051) při současném zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 120 000 Kč (ÚZ 00051);
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 6 120 000 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 6 120 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, z důvodu změny formy kompenzace nájemného.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 5. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz