Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2021-66: Rozpočtová změna – vratka nedočerpaných prostředků projektu: „Učit se společně, růst individuálně“.

RK-05-2021-66.pdf, RK-05-2021-66pr01.pdf , RK-05-2021-66pr02.pdf

Číslo materiálu 66
Číslo jednací RK-05-2021-66
Název Rozpočtová změna – vratka nedočerpaných prostředků projektu: „Učit se společně, růst individuálně“.
Zpracoval J. Bína, P. Pojerová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Shrnutí: Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-24/2017 byla Kraji Vysočina Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě podané žádosti poskytnuta dotace na realizaci projektu „Učit se společně, růst individuálně“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007226. Realizace projektu probíhala od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2020.

 

V listopadu 2020 byla na MPSV podána 6. zpráva o realizaci projektu (Závěrečná zpráva), která byla zpracována za období 1. 4. 2020 – 30. 9. 2020.

Dne 25. 1. 2021 bylo na projekt v systému ISKP doručeno Oznámení o schválení zprávy o realizaci projektu. Na základě ukončení kontroly závěrečné žádosti o platbu byla stanovena částka přeplatku ve výši 2 203 967,44 Kč, která musí být do 60 kalendářních dnů od doručení Oznámení zaslána na účet MPSV č.: 6015-2229001/0710 - materiál RK-05-2021-66, př. 1.

 

Jedná se o prostředky, které byly zálohově poukázány, ale nebyly využity. Důvodem nevyužití byla skutečnost, že osobní náklady na realizační tým, zapojený do spolupráce s dodavateli na výstupech projektu, byly ve skutečnosti nižší (nižší plat a menší počet hodin), než bylo plánováno. Nižší byl také rozsah refundací pro příspěvkové organizace za pracovníky nepřítomné z důvodu školení v projektu, přičemž skutečná výše mzdových příspěvků byla známa až zpětně na základě žádostí o platbu zapojených příspěvkových organizací dle počtu skutečně zapojených zaměstnanců a počtu hodin na vzdělávání. Aktivity byly fyzicky realizovány až do samého konce projektu. Úspory v těchto položkách tak nebylo možné vyčíslit dříve.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit převod nevyužitých prostředků projektu „Učit se společně, růst individuálně“ ve výši 2 203 967,44 Kč na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty a převod konečného zůstatku a úroků do Fondu strategických rezerv.

Pro informaci je v materiálu RK-05-2021-66, př. 2 připojen přehled příjmů a výdajů výše uvedeného projektu.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

 

Návrh usnesení schvaluje
  • převod nevyčerpaných prostředků ve výši 2 203 967,44 Kč na zvláštním účtu projektu „Učit se společně, růst individuálně“, č. ú.: 4200192818/6800, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
  • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na projektovém účtu Učit se společně, růst individuálně do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz