Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2021-67: Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

RK-05-2021-67.pdf, RK-05-2021-67pr01.pdf

Číslo materiálu 67
Číslo jednací RK-05-2021-67
Název Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Zpracoval M. Beranová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Shrnutí:

Jedná se o přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“). Dotace je určena k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou v Kraji Vysočina následující – Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, Dětský domov, Telč, Štěpnická 111 a Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace. Všem těmto zařízením bylo vydáno pověření k poskytování sociálně-právní ochrany podle ust. § 49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k § 39 odst. 2 citovaného zákona.

Na základě rozhodnutí MPSV, RK-05-2021-67, př. 1, byla Kraji Vysočina poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 6 000 000 Kč.

Usnesením č. 0326/06/2019/RK souhlasila rada s průběžným převodem této dotace na účty zřizovaných příspěvkových organizací provozujících zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši stanovené v pravomocném správním rozhodnutí krajského úřadu, který rozhoduje v rámci přenesené působnosti. Současně uložila odboru sociálních věcí předložit jí ve stanoveném termínu do 30. 9. a do 31. 1. návrh na změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u těchto organizací ve výši skutečně vyplácených příspěvků za dané období v rozpočtovém roce.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválit příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z MPSV v celkové výši 6 000 000 Kč na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ÚZ 13307).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje na rok 2021 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 000 000 Kč (ÚZ 13307) určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;

ukládá

odboru sociálních věcí:

  • provádět převod státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozpočtu kraje na účet příslušné příspěvkové organizace na základě pravomocně vydaného správního rozhodnutí krajského úřadu o přiznané výši tohoto příspěvku;
  • v termínu do 30. 9. běžného a do 31. 1. následujícího kalendářního roku předložit radě kraje návrh na změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u zřizovaných organizací provozujících zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši skutečně vyplacených příspěvků za dané období v rozpočtovém roce.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz