Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-02: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru

RK-06-2020-02.pdf, RK-06-2020-02pr01.doc

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-06-2020-02
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
Zpracoval K. Svobodová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 7/2019 dne 10. 12. 2019 schválilo Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020. Součástí tohoto schváleného rozpočtu jsou finanční prostředky vyčleněné na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny ve výši 6 milionů Kč (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 6223). Tato částka je určena pro společné projekty našich regionů a s tím související administrativu. Přehled projektů spolupráce realizovaných za rok 2019 byl součástí zprávy o činnosti partnerských regionů, která byla předložena na jednání zastupitelstva kraje č. 1/2020 dne 11. 2. 2020.

Součástí seznamu projektů schválených Stálou konferencí na rok 2020, je projekt „Podpora výměny zkušeností na úrovni hasičů + poskytnutí věcného daru zakarpatským hasičům“.

Věcný dar bude sestávat ze tří plovoucích čerpadel. Konkrétně se jedná o typ PH-POSEIDON 1000 - přenosné plovoucí čerpadlo Honda GSV - zařízení je určeno jednotkám HZS i SDH k  doplnění cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, k odčerpání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor a dalšímu použití např. v zemědělství, na stavbách apod. v celkové hodnotě 99 252 Kč (cena je včetně DPH). Jedná se o spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny směřovanou do oblasti požární ochrany s cílem napomoci zlepšení stávající velice špatné materiální vybavenosti hasičských jednotek v tomto regionu. Kraj Vysočina na přípravě a předávání tohoto daru spolupracuje se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a  Krajským hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina.

Předání těchto věcných darů proběhne při pracovní cestě do Zakarpatské oblasti Ukrajiny v termínu 28. 4. – 1. 5. 2020. Za radu kraje se této cesty zúčastní pan Martin Kukla a pan Martin Hyský. Dále pak zástupci HZS ČR a SDH ČR.

Návrh řešení

OSH navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout věcný dar subjektu Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti, zastoupená panem Romanem Hudakem, adresa: 88000, Zakarpatská oblast, m. Užhorod, ul. Bulharská 2, dle materiálu RK-06-2020-02, př. 1

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje, v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 je počítáno s finančními prostředky na spolupráci s partnerským regionem Zakarpatská oblast Ukrajiny.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti, adresa: 88000, Zakarpatská oblast, m. Užhorod, ul. Bulharská 2, dle materiálu RK-06-2020-02, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz