Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-04: Žádost HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

RK-06-2020-04.pdf, RK-06-2020-04pr01.pdf , RK-06-2020-04pr02.pdf , RK-06-2020-04pr03.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-06-2020-04
Název Žádost HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 3
Popis problému

HZS Kraje Vysočina požádal kraj o finanční příspěvek ve výši 6 500 000 Kč za účelem zvýšení akceschopnosti HZS Kraje Vysočina i na potřebnou obnovu a rekonstrukci objektů v roce 2020 (RK-06-2020-04, př. 1). Finanční prostředky budou využity na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina pro zabezpečení života, zdraví a majetku občanů s využitím poplachového plánu kraje. Dále prostředky poslouží k obnově a rekonstrukci objektů a prostředků, ke kterým je HZS kraje příslušný hospodařit a které používá k plnění svých úkolů. Prostředky budou využity zejména tam, kde se nedostávají ze státního rozpočtu.

Návrh řešení

Navrhuje se poskytnout HZS Kraje Vysočina dotaci ve výši 4 500 000 Kč  za účelem udržení a zvýšení akceschopnosti HZS Kraje Vysočina i na potřebnou obnovu a rekonstrukci objektů, ke kterým je HZS kraje příslušný hospodařit a které používá k plnění svých úkolů dle materiálu RK-06-2020-04, př. 2. Ke krytí této dotace se navrhuje využít finanční prostředky, které jsou pro tyto účely schváleny v rozpočtu kraje na rok 2020 na kapitole Požární ochrana a IZS, § 5511 ve výši 4 500 000 Kč.

Stanoviska Odbor regionálniho rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02938.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Požární ochrana a IZS, § 5511 jsou schváleny finanční prostředky na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 v celkové výši 4 500 000 Kč dle materiálu RK-06-2020-04, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2020-04, př. 3.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz