Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-06: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020

RK-06-2020-06.pdf, RK-06-2020-06pr01.pdf

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-06-2020-06
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu udržení a rozvoje akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí. Program je určen pro obce na území Kraje Vysočina, které mají zřízenu jednotku požární ochrany (JPO) kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V, zařazenou do plošného pokrytí Kraje Vysočina schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2020.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 v objemu 2 mil. Kč na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí. Dotace z programu bude poskytnuta obcím na území kraje za účelem vybavit JPO speciálním technickým zařízením – přenosný motorgenerátor se spalovacím motorem, který slouží k výrobě elektrické energie (elektrocentrála) pro činnost za mimořádné situace, kdy dojde z důvodu např. živelních pohrom k výpadku dodávek elektrické energie a je nutno zajistit náhradní zásobování objektů a míst, jejichž chod je nezbytný pro zajištění základních funkcí v území.

O dotaci budou moci žádat obce, které mají zřízenu jednotku požární ochrany kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V, a zároveň této jednotce nebyla z rozpočtu kraje poskytnuta dotace na nákup elektrocentrály v letech 2018 a 2019 (z Fondu Vysočiny nebo v rámci Zásad ZK). Minimální výše dotace je 25 000 Kč, maximální 35 000 Kč na jeden projekt. Minimální spoluúčast žadatele je ve výši 50 %. Uspokojeno tak může být okolo 60 obcí.

Dotace byla poskytována za obdobných podmínek i v roce 2018 a 2019. Výzva a vzorová smlouva je obsahem materiálu RK-06-2020-06, př. 1.

Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání žádosti.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02785.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s programem Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí 2020.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ dle materiálu RK-06-2020-06, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 25. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz