Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-40: Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu Obrataň, K1826/3, Vostárek - kabel NN

RK-06-2020-40.pdf, RK-06-2020-40pr01.pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-06-2020-40
Název Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu Obrataň, K1826/3, Vostárek - kabel NN
Zpracoval M. Maňoušková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládaný materiál řeší dohodu o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemek par. č. 1781/1 v k.ú. a obci Obrataň ze dne 14. 12. 2018 na stavbu Obrataň, K1826/3, Vostárek - kabel NN. Budoucí oprávněný, E.ON Distribuce, a.s., doložil geometrickým plánem 

č. 514-752/2019 v k.ú. Obrataň, že pozemek ve vlastnictví Kraje Vysočina par. č. 1781/1 v k.ú. a  obci Obrataň nebyl stavbou dotčen.

Návrh řešení

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 1781/10 v k.ú. a obci Obrataň mezi firmou E.ON Distribuce, a.s. na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího povinného ze služebnosti.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dohodu o zrušeni smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 1781/10 v k.ú. a obci Obrataň uzavřené mezi firmou E.ON Distibuce, a.s. a Krajem Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz