Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-50: Majetkoprávní příprava stavby "II/602 Dvorce - most ev. č. 602-044"

RK-06-2020-50.pdf, RK-06-2020-50pr01.pdf , RK-06-2020-50pr02.pdf

Číslo materiálu 50
Číslo jednací RK-06-2020-50
Název Majetkoprávní příprava stavby "II/602 Dvorce - most ev. č. 602-044"
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál projednává uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti nezbytné pro realizaci stavby na pozemcích zahrnutých do trvalého a dočasného záboru předmětné stavby.

Kraj Vysočina zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství je investorem připravované stavby „II/602 Dvorce - most ev. č. 602-044“. Ta je v seznamu staveb plánovaných k zahájení v roce 2020. Vlastní stavba spočívá v demolici stávajícího pětipolového tělesa mostu přes elektrifikovanou železniční trať Jihlava - Veselý nad Lužnicí a přes řeku Jihlava a vybudování nového pětipolového tělesa mostu v kategorii S 9,5/80.

V současné době je z důvodu havarijního stavu průjezd mostem omezen na střední část vozovky a zároveň byla snížena rychlost jízdy po mostu a jeho nosnost. Stávající most se nachází ve špatném stavu v důsledku zatékání do jeho konstrukce. U podpěr mostu dochází v důsledku nezdařené sanace k opadávání krycích vrstev a ke korozi výztuže. V rámci připravované stavby by mělo dojít k demolici a poté k vybudování nového tělesa mostu, úložného prahu, závěrné zídky, přechodové desky, spodní stavby podpěr a také ke zpevnění základů mikropiloty.

Předpokládaný termín zahájení stavby je duben 2020 a plánovaná délka rekonstrukce je 6 měsíců.

Pozemky nezbytné k provedení popsané akce (dočasný a trvalý zábor) jsou ve vlastnictví více subjektů.

Dle záborového elaborátu je mimo Kraje Vysočina, Správy železnic, státní organizace a statutárního města Jihlava vlastníkem pozemků potřebných pro účel trvalého a dočasného záboru ještě Česká republika zastoupená Povodím Moravy, státním podnikem. S tímto správcem bude, pro potřeby realizace stavby, nezbytné uzavřít v rozsahu trvalých a dočasných záborů nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-06-2020-50, př. 1.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s Povodím Moravy, státním podnikem nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-06-2020-50, př. 1.

Výše uvedenou stavbou dojde k odstranění havarijního stavu mostu a opravě části silnice II/602 a tím ke zlepšení průjezdnosti v uvedeném úseku této silnice.

Po dokončení akce dojde k zaměření skutečného průběhu stavby geometrickým plánem a k majetkoprávnímu vypořádání pozemků zastavěných touto akcí.

Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít s Povodím Moravy, státním podnikem se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, Veveří, IČO 708 90 013, nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na část ipozemků a za podmínek uvedených v materiálu RK-06-2020-50, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz