Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-55: Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-06-2020-55.pdf, RK-06-2020-55pr01.pdf , RK-06-2020-55pr02.pdf , RK-06-2020-55pr03.pdf , RK-06-2020-55pr04.pdf , RK-06-2020-55pr05.pdf , RK-06-2020-55pr06.pdf

Číslo materiálu 55
Číslo jednací RK-06-2020-55
Název Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 6
Popis problému

Jedná se o souhlasy s darováním nemovitosti, s uzavřením hypotečního úvěru a s vypořádáním společného jmění manželů u nemovitostí, které jsou předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. 

Dle čl. 10 Smluv o poskytnutí dotace, které jsou obsahem materiálů RK-06-2020-55, př. 1, RK-06-2020-55, př. 2 a RK-06-2020-55, př. 3 jsou příjemci povinni nakládat do 31. 12. 2025 s veškerým majetkem podpořeným  v rámci akce dle těchto Smluv v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nesmí bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina převést majetek pořízený z poskytnuté dotace po tuto dobu na jinou osobu. Rovněž nesmí po tuto dobu příjemce bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina zatížit tento majetek a nemovitost, ve které byla akce realizována, žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva. 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádost o vydání souhlasu s vypořádáním společného jmění manželů dle materiálu RK-06-2020-55, př. 4. Dále obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina žádost o udělení souhlasu s  darováním nemovitosti dle materiálu RK-06-2020-55, př. 5 a s uzavřením hypotečního úvěru dle materiálu RK-06-2020-55, př. 6.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina tyto uvedené žádosti posoudil s ohledem na podmínky stanovené ve Smlouvách a navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit souhlas s vypořádáním společného jmění manželů, s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru a s uzavřením darovací smlouvy u nemovitostí, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-06-2020-55, př. 1, RK-06-2020-55, př. 2 a RK-06-2020-55, př. 3.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí
  • s vypořádáním společného jmění manželů na nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-06-2020-55, př. 4

  • s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-06-2020-55, př. 5

  • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-06-2020-55, př. 6.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 29. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz