Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-61: 3. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

RK-06-2020-61.pdf, RK-06-2020-61pr01.Pdf , RK-06-2020-61pr02.Pdf

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-06-2020-61
Název 3. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
Zpracoval R. Sýkora, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Projekt  Transformace Kamélie Křižanov II. byl podán do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) dne 27. července 2017. Cílem projektu je výstavba dvou objektů pro bydlení a objektu pro denní aktivity v Novém Městě na Moravě a dvou objektů pro bydlení ve Žďáru nad Sázavou, ve kterých bude Domov Kamélie Křižanov poskytovat 12 klientům s mentálním a kombinovaným postižením službu domova pro osoby se zdravotním postižením a 12 klientům službu chráněné bydlení. Projekt je jednou ze čtyř etap procesu úplné transformace příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov.

Dne 25. 4. 2019 byla poskytovatelem dotace z IROP (Ministerstvem pro místní rozvoj) vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 81 000 000 Kč. Celkový rozpočet projektu činí 93 420 829,88 Kč. Rozdíl mezi celkovým rozpočtem projektu a celkovou výší dotace činí nezpůsobilé výdaje (cena znaleckých posudků, poplatky atd.) a povinný 10 % podíl příjemce na způsobilých výdajích.

Dle stanoveného harmonogramu projektu byla dne 31. 1. 2020 ukončena 3. etapa projektu pod názvem Etapa realizace staveb - zakládání, která probíhala od 1. 10. 2019. Z této etapy byla zpracována v systému MS2014+ Zpráva o realizaci, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiál RK-06-2020-61, př. 1 a Zjednodušená žádost o platbu jako materiál RK-06-2020-61, př. 2. Výše způsobilých výdajů za  3. etapu projektu činí 15 032 656,36 Kč, přičemž dotace za tuto etapu je požadována ve výši 13 529 390,72 Kč.

V průběhu třetí etapy došlo v obou lokalitách k realizaci stavebních prací v podobě dokončení zakládání objektů, budování svislých konstrukcí a přípravy pro montáž krovu. Kompletní Zpráva o realizaci a Zjednodušená žádost o platbu, včetně požadovaných příloh, budou odeslány elektricky prostřednictvím systému MS2014+.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit Zprávu o realizaci dle materiálu RK-06-2020-61, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-06-2020-61, př. 2, za 3. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II., a uložit odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-06-2020-61, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-06-2020-61, př. 2, za 3. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 3. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz