Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-07-2020-02: Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořízení přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu pro ortopedické a rehabilitační oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

RK-07-2020-02.pdf, RK-07-2020-02pr01.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-07-2020-02
Název Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořízení přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu pro ortopedické a rehabilitační oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Petrák, K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále také „nemocnice“) se obrátila na zřizovatele s žádostí o posouzení možnosti pořízení a pomoc s financováním přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu (dále také „přístroj“) pro ortopedické a rehabilitační oddělení dle materiálu RK-07-2020-02, př. 1. Přístroj vhodně doplní spektrum služeb ortopedického oddělení, rehabilitačního oddělení, oltovoltážního ozařování a traumatologie.

Nemocnice předložila odboru zdravotnictví žádost o pomoc s financováním pořízení nového přístroje. Dle předběžné nabídky byla stanovena pořizovací cena ve výši 1 412 000 Kč včetně DPH.

Návrh řešení

Na základě předložené žádosti nemocnice navrhuje odbor zdravotnictví radě kraje:

  • souhlasit s pořízením přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu pro ortopedické a rehabilitační oddělení nemocnice;
  • schválit poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 412 000 Kč na úhradu výdajů spojených s pořízením nového přístroje.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Zdravotnictví, § 3522 činí 44 500 tis. Kč.

Návrh usnesení souhlasí

s pořízením přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu pro ortopedické a rehabilitační oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;

schvaluje
  • zařazení akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-07-2020-02, př. 1;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 412 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 412 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 412 000 Kč na úhradu výdajů spojených s pořízením přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu pro ortopedické a rehabilitační oddělení;
ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu nového přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu pro ortopedické a rehabilitační oddělení včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz