Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-07-2020-05: Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořízení ochranných dýchacích pomůcek pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina

RK-07-2020-05.pdf, RK-07-2020-05pr01.xlsx

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-07-2020-05
Název Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořízení ochranných dýchacích pomůcek pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
Zpracoval H. Vorálková, K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

V prosinci 2019 se z čínského města Wu-chang začal šířit nový typ koronaviru.  Současná epidemiologická situace je velmi vážná. Nový koronavirus už se rozšířil i do evropských zemí jako je Německo, Spojené království, Francie, Španělsko, Švédsko, Finsko a nyní i Itálie, ve které se počet nakažených stále zvyšuje.

Kraj Vysočina se s ohledem na současnou situaci rozhodl poskytnout zdravotnickým příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina (dále také „zdravotnické PO“) příspěvek ve výši 2 000 000 Kč na pořízení ochranných dýchacích pomůcek, které mají chránit zaměstnance zdravotnických PO proti případné nákaze v případě rozšíření koronaviru i do České republiky.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 2 000 000 Kč na pořízení ochranných dýchacích pomůcek pro zdravotnické PO.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci  v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Organizace jsou dále povinny v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Zdravotnictví, § 3522 činí 44 500 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 866 400 Kč a § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 133 600 Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 2 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 393 700 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 521 800 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 349 400 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 255 900 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 345 600 Kč,
  • Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 133 600 Kč,

za účelem pořízení ochranných dýchacích pomůcek, dle materiálu RK-07-2020-05, př. 1.

 

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 3. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz