Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-07-2020-17: Stanovení počtu zaměstnanců – stanovení objemu prostředků, návrh na provedení rozpočtového opatření (zajištění úklidu na pracovištích krajského úřadu)

RK-07-2020-17.pdf, RK-07-2020-17pr01.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-07-2020-17
Název Stanovení počtu zaměstnanců – stanovení objemu prostředků, návrh na provedení rozpočtového opatření (zajištění úklidu na pracovištích krajského úřadu)
Zpracoval I. Hanáková Kosourová, I. Šmídová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením č.  RK-04-2020-13 stanovila rada kraje počet 484 zaměstnanců k 1. 5. 2020.

Materiál navrhuje navýšení počtu zaměstnanců k 1. 5. 2020 o 6 pracovních míst na oddělení hospodářské správy (pracovní poměry zaměstnanců zařazených do krajského úřadu). Jedná se o navýšení z důvodu zajištění úklidových služeb vlastními zaměstnanci. Další související činnosti budou zajištěny 4 zaměstnanci, kteří je budou konat na základě uzavření dohody o pracovní činnosti, práce mimo pracovní poměr. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu RK-07-2020-17, př. 1.

Důvody pro řešení úklidu vlastními zaměstnanci byly stále se opakující připomínky ke kvalitě poskytování úklidových služeb a neúspěšné zadávací řízení opakovaně vyhlášené veřejné zakázky.

Zajištění financování personální a organizační změny bude řešeno v rámci rozpočtu kapitoly Krajský úřad na rok 2020, ve kterém byly zahrnuty předpokládané výdaje na zajištění úklidových služeb externím dodavatelem. Předkládaná změna zajištění úklidu nepřesahuje rozpočtované výdaje na kapitole Krajský úřad.

Návrh řešení

Ředitel krajského úřadu navrhuje radě kraje stanovit počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 5. 2020 na 490 zaměstnanců.

Ředitel krajského úřadu navrhuje zvýšit objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 a provést odpovídající úpravu Sociálního fondu. Zajištění financí na uvedené personální a související náklady bude řešeno vnitřní změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Krajský úřad a § 6172 – Činnost regionální správy (snížení položky 5169 – Nákup ostatních služeb, ze které se nyní hradily náklady na zajištění úklidu ze strany externí firmy). Dále navrhujeme schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 při současném zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 na převod do Sociálního fondu.

O stanovení počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnanců rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje.

Stanoviska Odbor informatiky

Souhlasí s předloženým materiálem.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor ekonomický

nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 5. 2020 na 490 zaměstnanců;

schvaluje
  • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§6172) o částku 860 000 Kč;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 35 000 Kč při současném snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 – Činnost regionální správy o částku 35 000 Kč na převod do Sociálního fondu.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Oddělení hospodářské správy, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz