Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-07-2020-64: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-07-2020-64.pdf, RK-07-2020-64pr01.pdf , RK-07-2020-64pr02.pdf , RK-07-2020-64pr03.pdf , RK-07-2020-64pr04.pdf

Číslo materiálu 64
Číslo jednací RK-07-2020-64
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Švanda
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“. Program byl vyhlášen Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0557/07/2019/ZK. Uzávěrka programu byla dne 24. 1. 2020.

Program je určen pro provozovatele denních stacionářů a center denních služeb, kteří mají vydanou registraci sociální služby a jsou zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina s maximální podporou 1 500 Kč na jednoho klienta měsíčně.

Svoz klientů do ambulantního zařízení je fakultativní činností při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích a centrech denních služeb. Na tuto fakultativní činnost vynakládají provozovatelé těchto zařízení každoročně náklady, které nelze pokrýt pouze z úhrad od klientů a darů, a jednotlivým zařízením tak vznikají poměrně významné ztráty, s jejichž vykrytím mají již několikátým rokem značné problémy. Přispívá k tomu také fakt, že na dokrytí ztráty nelze, na podkladě stanovených pravidel MPSV, využít příspěvek na vyrovnávací platbu. Z finančních prostředků budou financovány zejména osobní náklady řidiče, náklady na PHM, opravy, pojištění a další náklady spojené s provozem vozidel apod.

Návrh řešení

Na vyhlášený program jsou pro rok 2020 vyčleněny 2 mil. Kč. V rámci vyhlášeného programu letos o dotaci požádalo celkem 12 poskytovatelů sociálních služeb, a to pro 15 ambulantních zařízení (denní stacionáře a centra denních služeb) v našem kraji. Poskytovatelé požádali celkem o částku 2 426 900 Kč. Všichni žadatelé splnili kritéria pro hodnocení žádosti a jsou navrženi k podpoře. Vzhledem k tomu, že celková požadovaná suma převyšuje stanovenou alokaci programu, bylo nutno všechny projekty procentuálně pokrátit, tj. na 82,7%, do celkového objemu 2 mil. Kč.

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu RK-07-2020-64, př. 1 a uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2020-64, př. 2 a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu RK-07-2020-64, př. 3 a uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2020-64, př. 4.

Stanoviska Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina usnesením č. 009/02/2020/Kspp ze dne 14. 2. 2020 doporučila radě kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020 jednotlivým subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu Kspp-02-2020-02, př. 2.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2020 (ORJ 5100000011) činí 2 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ jednotlivým subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-64, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-64, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • poskytnout dotaci z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ jednotlivým subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-64, př. 3;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-64, př. 4.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz