Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-07-2020-67: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-07-2020-67.pdf, RK-07-2020-67pr01.pdf , RK-07-2020-67pr02.pdf , RK-07-2020-67pr03.pdf , RK-07-2020-67pr04.pdf , RK-07-2020-67pr05.pdf

Číslo materiálu 67
Číslo jednací RK-07-2020-67
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Bína, M. Havelková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 5
Popis problému

Do konce roku 2012 zajišťoval Kraj Vysočina programy primární prevence ve školách prostřednictvím individuálního projektu „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“.

Od roku 2013 Kraj Vysočina každoročně podporuje programy primární prevence na školách prostřednictvím dotací ze svého rozpočtu. Z důvodu udržitelnosti projektu a zachování kontinuity funkčního systému primární prevence v kraji schválilo zastupitelstvo kraje dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0559/07/2019/ZK Výzvu k předkládání projektů vyhlášenou v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny pro poskytování dotací na podporu specifické primární prevence rizikového chování ve školách 2020.

Dotace jsou určené na programy specifické primární prevence rizikového chování realizované na základních školách a na nižších stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií v Kraji Vysočina, a to z důvodu předcházení rizikovému chování, popřípadě zmírňování jeho následků, rozvíjení sociálních kompetencí dětí, podpory zdravého způsobu života, posílení schopnosti samostatně zvládat náročné životní situace a přijímat důsledky svých rozhodnutí.

Termín pro podávání žádostí do dotačního řízení pro rok 2020 byl stanoven od 13. 1. 2020 do 24. 1. 2020. Ve stanovené lhůtě podalo žádost o dotaci šest certifikovaných center primární prevence:

 • DCH Brno - OCH Jihlava - Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava
 • DCH Brno - OCH Třebíč - PRIMÁRNÍ PREVENCE
 • DCH Brno - OCH Žďár nad Sázavou - Centrum prevence Oblastní charity
  Žďár nad Sázavou
 • Kolpingovo dílo České republiky  z. s. - Spektrum - Centrum primární prevence
 • Portimo, o. p. s. - Centrum prevence CéPéčko
 • Střed, z. ú. - Programy primární prevence

  Každé zařízení se v rámci dotačního řízení mohlo ucházet o libovolný okres Kraje Vysočina.

  Programy se musí skládat ze dvou tříhodinových bloků, přičemž kraj 1 hodinu programu bude dotovat částkou 1 400 Kč za účasti dvou lektorů.

Návrh řešení

Bylo podáno celkem 10 žádostí, přičemž žádost Kolpingova díla České republiky z. s., IČO: 43379729, na okres Havlíčkův Brod musela být vyřazena z důvodu administrativního nesouladu. Požadavek uvedený v žádosti překročil maximální výši dotace stanovenou v částce alokace pro tento okres. Pro okres Havlíčkův Brod byla stanovena alokace ve výši 548 000 Kč, zmíněná organizace požádala o dotaci ve výši 659 400 Kč. V okrese Havlíčkův Brod tak zůstala nerozdělená částka 422 000 Kč. Nevyčerpané prostředky byly přesunuty do ostatních okresů Kraje Vysočina.

Ostatní zařízení celkem požádala o částku 4 070 000 Kč. Požadovaná částka převyšuje částku vyčleněnou pro dotační řízení o 570 000 Kč. Na základě vyhodnocení podaných žádostí podle kritérií stanovených ve „Výzvě k předkládání projektů“ odbor sociálních věcí doporučuje rozdělit pro jednotlivá zařízení tyto částky:

          DCH Brno - OCH Jihlava - Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava

 • Okres Jihlava: 687 400 Kč
 • Okres Pelhřimov: 385 000 Kč

  DCH Brno - OCH Třebíč - PRIMÁRNÍ PREVENCE

 • Okres Jihlava: 56 000 Kč
 • Okres Třebíč: 448 000 Kč

  DCH Brno - OCH Žďár nad Sázavou - Centrum prevence Oblastní charity Žďár 
  nad Sázavou

 • Okres Havlíčkův Brod: 126 000 Kč
 • Okres Žďár nad Sázavou: 851 200 Kč

  Kolpingovo dílo České republiky z. s. - Spektrum - Centrum primární prevence

 • Okres Žďár nad Sázavou: 282 800 Kč

  Střed, z. ú - Programy primární prevence

 • Okres Třebíč: 427 000 Kč

  Portimo, o. p. s. - Centrum prevence CéPéčko

 • Okres Žďár nad Sázavou: 236 600 Kč 

Podrobný rozpis částek pro jednotlivá zařízení je uveden v přílohách RK-07-2020-67, př. 1 a RK-07-2020-67, př. 2. Požadavky byly pokráceny tak, že poměrným způsobem byl snížen počet hodin programů spolufinancovaných krajem na výši alokace pro jednotlivé okresy, ale výše příspěvku na jednu hodinu programu byla zachována v částce 1 400 Kč. Žadatelé tak mají možnost snížit počet realizovaných programů podle výše poskytnuté dotace.

Stanoviska Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina usnesením č. 009/02/2020/Kspp ze dne 14. 2. 2020 doporučuje schválit poskytnout dotace v rámci programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ jednotlivým subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu KSPP-02 -2020-02, př. 3.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2020 (ORJ 5100000010) činí 3 500 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-67, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-67, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-67, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-67, př. 4;
 • neposkytnout dotaci z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-67, př. 5.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz