Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-07-2020-71: Zpráva o personální situaci a přijatých opatřeních v Domově pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci – návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

RK-07-2020-71.pdf, RK-07-2020-71pr01.pdf

Číslo materiálu 71
Číslo jednací RK-07-2020-71
Název Zpráva o personální situaci a přijatých opatřeních v Domově pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci – návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, který provozuje sociální služby, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem o celkové kapacitě 130 lůžek se dlouhodobě potýká se závažnou personální krizí, která ohrožuje zajištění péče o klienty. Jednou z příčin této krize je opakovaný neúspěch při obsazování uvolněných pozic zdravotních sester, který vede k dlouhodobému přetížení stávajících zaměstnanců. Vrchní sestra a úsekové vedoucí s kvalifikací zdravotní sestry se také zapojují do služeb, přičemž odsouvají plnění méně významných povinností z jejich pracovní náplně. Druhým faktorem je vysoká míra pracovní neschopnosti v organizaci, kdy se případy dlouhodobé nemoci kumulují s případy onemocněním chřipkou nebo s ošetřováním člena rodiny v souvislosti s tímto onemocněním. V době, kdy tato situace vyvrcholila, chybělo organizaci v pracovním procesu i 37 % zaměstnanců v přímé péči. V některých případech docházelo i k tomu, že onemocněl pracovník, který byl přijat jako zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost. Pracovní zatížení zbývajících pracovníků vedlo k tomu, že někteří z nich zvažovali odchod z organizace, případně mohlo být příčinou dalších odchodů do pracovní neschopnosti.

Situace je tak vážná, že příspěvková organizace, byla nucena neprodleně přijmout opatření k zajištění základní péče tak, jak jsou uvedena v materiálu RK-07-2020-71, př. 1. Jako nejzávažnější lze uvést mimořádné odměňování zaměstnanců, zastavení přijímání nových klientů a sestěhování některých oddělení. Dále je v podkladu uveden návrh na snížení lůžkové kapacity, k němuž by došlo postupným nepřijímáním nových klientů, pokud se personální situace v organizaci (zejména obsazení pozic zdravotních sester) nezlepší.

Jedním z vážných problémů je i špatná dopravní dostupnost Mitrova. I zaměstnanci z nejbližšího okolí musí na směny dojíždět vlastním automobilem. Motivačním prvkem pro stávající i případné nově příchozí zaměstnance by mohl být příspěvek na dopravu.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o personální situaci a o přijatých opatřeních v Domově pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci dle materiálu RK-07-2020-71, př. 1 a souhlasit se zavedením příspěvku na dopravu pro zaměstnance v uvedené organizaci a se záměrem snížení lůžkové kapacity.

Z hlediska parametrů vedení organizace uvažuje o částce ve výši 70% jízdného autobusové dopravy. Jízdné za jeden pracovní den by se vypočítal jako dvojnásobek sazby plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného stanoveného dle dojezdové vzdálenosti Výměrem Ministerstva financí ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Vzhledem k tomu, že pracovníci dojíždějí automobilem i  z nejbližších obcí nebo místních částí, vedení organizace navrhuje příspěvek na dopravu poskytovat všem zaměstnancům, pokud nebydlí přímo v Mitrově. 

Vzhledem k personální situaci Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci navrhujeme schválit zvýšení příspěvku na provoz o částku 481 000 Kč na úhradu výdajů spojených se zavedením příspěvku na dopravu pro zaměstnance. Současně navrhujeme schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

Stanoviska Odbor ekonomický

Stanovisko ekonomického odboru:

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o personální situaci a o přijatých opatřeních Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci dle materiálu RK-07-2020-71, př. 1;

schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4350 – Domovy pro seniory o částku 481 000 Kč při současném snížení § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 481 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Domov pro seniory Mitrov, příspěvkovou organizaci ve výši 481 000 Kč na úhradu výdajů spojených se zavedením příspěvku na dopravu pro zaměstnance;
souhlasí
  • se zavedením Příspěvku na dopravu, jako benefitu hrazeného zaměstnavatelem;
  • se záměrem postupného snížení kapacity domova ze 130 na 100 lůžek k řešení nedostatečného personálního zajištění přímé péče v organizaci.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz