Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-10-2019-107: Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Knížecí seč a jejího ochranného pásma

RK-10-2019-107.pdf, RK-10-2019-107pr01.doc

Číslo materiálu 107
Číslo jednací RK-10-2019-107
Název Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Knížecí seč a jejího ochranného pásma
Zpracoval J. Nováková
Předkládá E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o vyhlášení nového zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma s názvem Knížecí seč. Důvodem návrhu na vyhlášení tohoto zvláště chráněného území je jeho výjimečná přírodovědná hodnota. V rámci Kraje Vysočina se jedná o regionálně unikátní lokalitu rozvolněných světlých lesů a lesostepí. Lokalita se nachází na jižně exponovaném svahu nad Novým mlýnem u Tavíkovic. Jde o mimořádně zachovalou ukázku světlé teplomilné lesní vegetace (doubrav) se zbytky stepních enkláv na různě bázemi bohatém podkladu.

Navrhovaná přírodní rezervace Knížecí seč se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Třebíč, na území obce Rouchovany, v katastrálním území Šemíkovice. 

Jedná se o menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro území Kraje Vysočina. Z floristického hlediska jde o velmi bohatou a v rámci Kraje Vysočina zcela výjimečnou lokalitu xerothermní vegetace. Jedinečnost lokality spočívá především v přítomnosti druhů vázaných na bazifilní substráty a hlubší půdy sprašových převějí. Jižní expozice svahu nad řekou a zachovalý charakter světlého lesa zde vytváří podmínky pro výskyt těch nejnáročnějších teplomilných druhů světlých lesů, stepí a mělkých půd. Z druhů xerotermní lesní a lemové vegetace lze mezi nejvýznamnějšími vzácnými a ohroženými druhy uvést např. dub pýřitý (Quercus pubescens), velmi vzácný jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum), další silně ohroženou orchidej vstavač nachový (Orchis purpurea), z dalších význačných druhů například medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), smldník jelení (Peucedarum cervaria), ostřici Micheliovu (Carex michelii), hrachor černý (Lathyrus niger), lnici kručinkolistou (Linaria genistifolia), kručinku chlupatou (Genista pilosa), zvonek boloňský (Campanla boloniensis) či nenápadný kriticky ohrožený chruplavník větší (Polycnemum majus).

Z hlediska fauny je lokalita rovněž významná výskytem teplomilných druhů vázaných na stepní biotopy a světlé lesy. Z pohledu bezobratlých představuje Knížecí seč mimořádně cennou a zcela výjimečnou ukázku teplomilné doubravy a zachovalých lesostepních formací s mimořádnou diverzitou. Řada teplomilných druhů brouků zde dosahuje hranice svého areálu. K nejvýznamnějším patří krasec Acmaeoderella flavofasciata, jehož nejbližší populace žijí v NP Podyjí. Mezi další význačné druhy patří tesařík Echinocerus floralis, tesařík Ropalopus varini, lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) nebo zlatohlávek skvostný (Cetoniscehma aeruginosa. Z motýlů patří k zajímavým druhům lesostepí a skalnatých stepí modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion), okáč medyňkový (Hypparchia fagi) nebo přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria). Lokalita hostí početnou populaci kriticky ohrožené ještěrky zelené (Lacerta viridis). Bylo zde zaznamenáno 44 druhů ptáků, hodnotný je zejména výskyt šplhavců a ptáků hnízdících v dutinách a polodutinách, na lokalitě pravidelně hnízdí silně ohrožený dudek chocholatý (Upupa epops).

Návrh řešení

Z důvodu uvedeného v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí a zemědělství vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace (ve smyslu § 33 zákona o ochraně přírody), jež ponese název Knížecí seč podle materiálu RK-10-2019-107, př. 1.

Navrhovaná přírodní rezervace Knížecí seč se rozkládá v Kraji Vysočina, v okrese Třebíč, u obce Rouchovany, v katastrálním území Šemíkovice. Celková výměra navrhované přírodní rezervace (PR) je 9,2 ha, její ochranné pásmo tvoří území o rozloze 1,1 ha. 

Předmětem ochrany navrhované PR Knížecí seč jsou společenstva teplomilných doubrav sv. Quercion petraeae, bazifilní teplomilné doubravy blízké sv. Quercion pubescenti-petraeae a stepní trávníky blízké sv. Festucion valesiaceae s prvky sv. Koelerio-Phleion pleoidis a významné druhy vyšších rostlin a živočichů, zejména bělolist nejmenší (Filago minima), dub pýřitý (Quercus pubescens), hvězdice chlumní (Aster amellus), chruplavník větší (Polycnemum majus), růže galská (Rosa galica) a řebříček panonský (Achillea panonica), vstavač nachový (Orchis purpurea), zvonek boloňský (Campanula bononiensis) krasec Acmaedoderella flavofasciata, okáč medyňkový (Hiparchia fagi), přástevník kostivalový (Calimorpha quadripunctaria), ještěrka zelená (Lacerta viridis) a dudek chocholatý (Upupa epops).

Cílem ochrany přírodní rezervace by měla být především ochrana světlých lesostepních formací a komplexní ochrana biodiverzity vázané na teplomilnou lesní a stepní vegetaci typickou pro kaňonovitá říční údolí. 

Pro zabezpečení přírodní rezervace Knížecí seč před rušivými vlivy z okolí je navrženo v souladu s § 37 odst. 1 zákona o ochraně přírody vyhlášení ochranného pásma, které zahrnuje vybrané části porostních skupin na západní hranici území. Ochranné pásmo má napomoci omezení šíření invazních dřevin do cenných lokalit.

Odbor životního prostředí a zemědělství na základě odborných podkladů (inventarizační průzkum, plán péče) navrhl vymezení přírodní rezervace a nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (ZPMZ), včetně vytyčení lomových bodů hranice přírodní památky v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení je zcela jednoznačné a nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní rezervace na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na katastrálním úřadě.

Obdobně odbor navrhl i vymezení ochranného pásma přírodní rezervace, které se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální.

Návrh na vyhlášení přírodní rezervace byl v souladu § 40 zákona o ochraně přírody řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků i s obcí, na jejímž území se návrh na zřízení zvláště chráněného území nachází. Proti tomuto návrhu nebyla vznesena žádná námitka. Současně byl návrh dle § 41 zákona o ochraně přírody projednán s dotčenými orgány státní správy, které k výše uvedenému návrhu nevznesly žádné připomínky.

V současné době je péče o pozemky (tzv. management) v přírodní rezervaci Knížecí seč zajišťována zejména vlastníkem dotčených pozemků. Pro udržení kriticky a silně ohrožených druhů rostlin vázaných na rozsáhlé světliny, byla z prostředků Kraje Vysočina na botanicky nejhodnotnějších plochách o rozloze 0,7 ha realizována seč a odstranění keřů. Po vyhlášení nového zvláště chráněného území přírodní rezervace Knížecí seč bude hospodaření na území přírodní rezervace i nadále zajišťováno vlastníkem dotčených pozemků s výjimkou udržování bezlesých ploch s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a bezobratlých živočichů. Vzhledem k rozloze těchto ploch (pod 1,5 ha) by při celkovém objemu managementových prací financovaných z rozpočtu Kraje Vysočina vyhlášení přírodní rezervace Knížecí seč nemělo mít za následek významnější navyšování výdajů z rozpočtu Kraje Vysočina. Jedná se o lesní území s nevelkým rozsahem zásahových opatření.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení vydává

Nařízení Kraje Vysočina č. 3/2019, o zřízení přírodní rezervace Knížecí seč a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-10-2019-107, př. 1.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz