Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-13-2020-04: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina

RK-13-2020-04.pdf, RK-13-2020-04pr01.pdf , RK-13-2020-04pr02.pdf , RK-13-2020-04pr03.pdf , RK-13-2020-04pr04.pdf , RK-13-2020-04pr05.xls

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-13-2020-04
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
Zpracoval J. Šalandová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 5
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2017 usnesením č. 1038/20/2017/RK schválila „Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování příspěvků na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku pro účely zajištění lékařů a nelékařů v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (náborové příspěvky)“, dále také jen „Pravidla“, pro účely stabilizace zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina prostřednictvím náborových příspěvků. Podle Pravidel je možné poskytnout náhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku novému zaměstnanci, a to za předpokladu předchozího uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi poskytovatelem zdravotních služeb a budoucím zaměstnancem. 

Nemocnice zřizované Krajem Vysočina, příspěvkové organizace (dále jen „Nemocnice“), požádaly o úhradu nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků  v  počtu 20 náborových příspěvků v celkové výši 1 730 000 Kč pro  lékaře a nelékaře, kteří nastoupili do Nemocnic na jednotlivá oddělení. Jedná se o tyto Nemocnice: 

- Nemocnice Havlíčkův Brod, lékař               - 1 náborový příspěvek ve výši 100 000 Kč

- Nemocnice Nové Město na Moravě,

  lékaři                                                            - 6 náborových příspěvků ve výši 800 000 Kč

- Nemocnice Nové Město na Moravě,

  nelékaři                                                        - 6 náborových příspěvků ve výši 450 000 Kč

- Nemocnice Třebíč, nelékaři                         - 7 náborových příspěvků ve výši 380 000 Kč 

Bližší informace jsou uvedeny v materiálech RK-13-2020-04, př. 1, RK-13-2020-04, př. 2, RK-13-2020-04, př. 3 a RK-13-2020-04, př. 4. Přehled celkem vyplacených stipendií a náborových příspěvků je uveden v materiálu RK-13-2020-04, př. 5.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví posoudil žádosti Nemocnic se zřetelem k aktuálnímu personálnímu obsazení a doporučuje schválení úhrad nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků dle usnesení č. 1038/20/2017/RK. Obě podmínky pro úhradu nákladů spojených s výplatou náborových příspěvků, uzavření smluv o poskytnutí náborového příspěvku a uzavření pracovních smluv na dobu nejméně 4 let u lékařů a 3 let u nelékařů, byly v souladu s Pravidly, splněny. Na základě výše uvedených skutečností odbor zdravotnictví vyplacení náborových příspěvků doporučuje.

Současně navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí 99 588 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-13-2020-04, př. 1, RK-13-2020-04, př. 2, RK-13-2020-04, př. 3 a RK-13-2020-04, př. 4;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 730 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 730 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:       

- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 100 000 Kč,

- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 250 000 Kč,

- Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 380 000 Kč,

s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz