Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-05: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-18-2019-05.pdf, RK-18-2019-05pr01.pdf , RK-18-2019-05pr02.pdf , RK-18-2019-05pr03.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-18-2019-05
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval M. Hejda, J. Merunková, L. Vondrová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ (dále jen „program“), který je součástí Fondu Vysočiny. Tento program vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje dne 29. 1. 2019 usnesením č. 0068/01/2019/ZK. Program je určen na podporu činností směřujících ke snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) určeného pro vlastníky lesa nebo právnické či fyzické osoby, na které se podle § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

V termínu od 1. 3. 2019 do 29. 3. 2019 bylo doručeno Kraji Vysočina 546 žádostí o poskytnutí dotace s úhrnnou požadovanou výší dotace v hodnotě 30 016 745 Kč. Celkový objem alokovaných finančních prostředků v programu Fondu Vysočiny byl 7 500 000 Kč. O podpořených žádostech ve výši 7 475 360 Kč rozhodlo Zastupitelstvo Kraje usnesením 0241/03/2019/ZK dne 14. 5. 2019. Dále Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením  0234/03/2019/ZK materiál „Řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích na území Kraje Vysočina 2019“, kterým Zastupitelstvo kraje deklaruje, že na řešení kůrovcové kalamity a sucha bude využito až 100 mil. Kč z Fondu strategických rezerv.

Finanční prostředky jsou poskytované sazbou, proto žádosti nejsou hodnoceny řídícím výborem.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina administruje, kontroluje a připravuje žádosti, které byly podány do programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ ke schválení do samosprávných orgánů. V materiálu RK-18-2019-05, př. 1 je předloženo ke schválení 368 žádostí o objemu 18 391 100 Kč. Na pokrytí této částky budou využity zbývající prostředky z alokace programu ve Fondu Vysočiny (částka 24 640 Kč) a finanční prostředky z Fondu strategických rezerv (částka 18 366 460 Kč). Jedná se o poslední souhrnnou část žádostí v daném programu.

Navrhujeme radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotací, u kterých je částka do 200 000 Kč, a dále rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 18 366 460 Kč z Fondu strategických rezerv do Fondu Vysočiny.

Dále v materiálu RK-18-2019-05, př. 2 předkládáme žádosti, které jsou navrženy k zamítnutí, jde o 2 žádosti v celkové finanční výši 117 960 Kč. Žádosti jsou zamítnuty z důvodu nedoplnění výzvy žadatelem. V materiálu RK-18-2019-05, př. 3 je předložen návrh jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Hospodaření v lesích 2019 (ORJ 2000000003) činí 24 640 Kč. V souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 0234/03/2019/ZK bude z Fondu strategických rezerv převedena částka 18 366 460 Kč do Fondu Vysočiny na pokrytí zbývajících žádostí v programu Hospodaření v lesích 2019.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 18 366 460 Kč z Fondu strategických rezerv do Fondu Vysočiny na finanční posílení programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“;
  • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotací, u kterých je částka do 200 000 Kč;
  • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu RK-18-2019-05, př. 1;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2019-05, př. 3;
  • rozhodnout neposkytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu RK-18-2019-05, př. 2.
Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz