Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-24: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – obnova skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce

RK-18-2019-24.pdf, RK-18-2019-24pr01.pdf , RK-18-2019-24pr02.docx , RK-18-2019-24pr03.pdf , RK-18-2019-24pr04.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-18-2019-24
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – obnova skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
Zpracoval M. Krylová, K. Vlčková, L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 4
Popis problému

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále také „nemocnice“) se obrátila na zřizovatele s žádostí o souhlas s obnovou a pomoc s financováním skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje (dále také „RTG přístroj“) radiodiagnostického oddělení dle materiálu RK-18-2019-24, př. 1. Stávající diagnostické zařízení je nefunkční a neopravitelné. Pořízení nového hybridního přístroje je nutností pro zachování akutní i plánované zdravotní péče v nemocnici s výhledem na zachování provozu radiodiagnostického pracoviště v dalších letech. Komisí pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví České Republiky bylo vydáno doporučující stanovisko k obnově přístroje.

Nemocnice předložila odboru zdravotnictví žádost o pomoc s financováním pořízení nového RTG přístroje, a to formou příspěvku ve výši 50 % a dále zápůjčky ve výši 50 % z předpokládané pořizovací ceny přístroje. Dle předběžných nabídek byla stanovena pořizovací cena ve výši 11 132 000 Kč včetně DPH.

Dle žádosti nemocnice je navrhováno schválit příspěvek na investice pro nemocnici na financování nového RTG přístroje ve výši 5 566 000 Kč a smlouvu o zápůjčce pro nemocnici na financování nového RTG přístroje ve výši 5 566 000 Kč dle materiálu RK-18-2019-24, př. 2.

Nemocnice rovněž požádala o schválení zařazení akce do stavu „Zařazená akce“ v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí a k projektovému řízení Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací ze dne 26. 2. 2019 č. 02/19 dle materiálu RK-18-2019-24, př. 3.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit zařazení akce dle materiálu RK-18-2019-24, př. 3;

Na základě předložené žádosti nemocnice navrhuje odbor zdravotnictví radě kraje:

  • souhlasit s obměnou skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení nemocnice;
  • doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí zápůjčky pro nemocnici na financování nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje ve výši 5 566 000 Kč na úhradu 50 % z předpokládané pořizovací ceny nového RTG přístroje;
  • doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí investičního příspěvku ve výši 5 566 000 Kč na úhradu 50 % z předpokládané pořizovací ceny nového RTG přístroje.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav rezervy schváleného rozpočtu na kapitole Zdravotnictví, § 3522 je 27 879 tis. Kč.

Odbor zdravotnictví

Stanoviska k akci OZ, OE, OI, OM, Projektové kanceláře a grémia jsou součástí přílohy 3 tohoto materiálu.

Odbor regionálního rozvoje

Zápůjčka byla zaevidována v systému eDotace – ID: O02859 (příloha 4 tohoto materiálu).

Návrh usnesení schvaluje

zařazení akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2019-24, př. 3;

souhlasí

s obměnou skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví:

  • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení ve výši 50 % z předpokládané pořizovací ceny;
  • žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu 50 % z předpokládané pořizovací ceny nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozpočtové opatření schválí;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 50 % z předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení ve výši 5 566 000 Kč dle materiálu RK-18-2019-24, př. 2;
  • schválit převod finančních prostředků ve výši 5 566 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 566 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení;
  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 566 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 5 566 000 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 566 000 Kč za účelem úhrady maximálně 50 % předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
Termín 18. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz