Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-33: Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2018

RK-18-2019-33.pdf, RK-18-2019-33pr01.pdf , RK-18-2019-33pr02.pdf , RK-18-2019-33pr03.pdf , RK-18-2019-33pr04.pdf , RK-18-2019-33pr05.pdf , RK-18-2019-33pr06.pdf , RK-18-2019-33pr07.pdf , RK-18-2019-33pr08.pdf , RK-18-2019-33pr09.doc

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-18-2019-33
Název Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2018
Zpracoval M. Bergerová, A. Krištofová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 9
Popis problému

Jedná se o povinnost schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek, mezi něž se řadí i územně samosprávné celky, která vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, popisuje proces schvalování účetní závěrky. Postup schvalování účetní závěrky pro kraj je dále upraven ve vnitřním předpisu Směrnice k oběhu a přezkušování účetních dokladů č. 22/2018 (čl. 34).

Pro schválení účetní závěrky je vyhláškou daná povinnost předkládat schvalujícímu orgánu schvalovanou účetní závěrku, která se skládá z rozvahy (RK-18-2019-33, př. 1), výkazu zisku a ztráty (RK-18-2019-33, př. 2), přílohy územně samosprávných celků, svazků obcí, regionální rady (RK-18-2019-33, př. 3), přehledu o peněžních tocích (RK-18-2019-33, př. 4) a přehledu o změnách vlastního kapitálu (RK-18-2019-33, př. 5). Dalším povinným podkladem je závěrečná inventarizační zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2018 (RK-18-2019-33, př. 6), roční zpráva interního auditu za rok 2018 (RK-18-2019-33, př. 7) a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2018 (RK-18-2019-33, př. 8).

Schvalujícím orgánem schvalované účetní závěrky Kraje Vysočina sestavené k rozvahovému dni je dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Kraje Vysočina, jemuž je i v průběhu účetního období zajištěn elektronický přístup k mezitímním (čtvrtletním) závěrkám a roční účetní závěrce na webové stránce kraje v odkazu: hospodaření transparentně/rozpočet kraje/rozpočet/výkazy. Za účetní období roku 2018 se za schvalovanou účetní závěrku považuje řádná účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni tj. k 31. 12. 2018. Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení účetního výsledku hospodaření. Ve srovnání se závěrečným účtem kraje, účetní výsledek hospodaření zachycuje jiný rozměr hodnocení hospodaření Kraje Vysočina, neboť jsou v něm obsaženy aspekty akruálního principu zobrazování ekonomických skutečností. V rámci akruálního principu se veškeré známé hospodářské operace účtují a vykazují v období, ve kterém nastaly a jsou zaúčtovány do období, k němuž se vztahují, bez ohledu na to, zda a kdy byly zaplaceny. Jedná se tedy o účetní operaci, která nemá souvislost s výsledkem hospodaření dle rozpočtových pravidel a s rozdělením disponibilních prostředků do dalšího období.

O úkonu schválení (případně neschválení) účetní závěrky zpracuje následně Kraj Vysočina protokol (nad rámec usnesení zastupitelstva kraje), jehož návrh je uveden v materiálu RK-18-2019-33, př. 9.

Pro úplnost uvádíme, že účetní závěrka za účetní období roku 2018 byla dne 25. 2. 2019 odeslána do centrálního systému účetních informací státu (CSUIS). Zaslané výkazy prošly nastavenými kontrolními chody v tomto systému a přijetí účetní závěrky do CSUIS proběhlo bez připomínek Ministerstva financí.

Návrh řešení

V rámci sestavení účetní závěrky Kraje Vysočina k rozvahovému dni 31. 12. 2018 byly zaúčtovány všechny známé účetní případy, které věcně a časové souvisí s hospodařením Kraje Vysočina v roce 2018. Zaúčtované účetní případy byly doloženy věcně správnými doklady a v souladu s vnitřními směrnicemi kraje. Kraj Vysočina provedl inventarizaci veškerého majetku, závazků a ostatní aktiv a pasiv k rozvahovému dni 31. 12. 2018, inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a vnitřními předpisy vydanými ředitelem krajského úřadu. Stavy účtů dle provedené inventarizace souhlasí se stavem účtů v účetnictví a nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Vzhledem k tomu, že účetní závěrka se sestavuje na základě údajů z účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a v souladu s Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky a vzhledem k tomu, že i pracovníci kontrolní skupiny Ministerstva financí provádějící přezkoumání hospodaření konstatovali, že účetnictví kraje je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Kraje Vysočina, ekonomický odbor navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2018.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2018.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz