Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-36: Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ – pozemky trvalého záboru

RK-18-2019-36.pdf, RK-18-2019-36pr01.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-18-2019-36
Název Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ – pozemky trvalého záboru
Zpracoval J. Krška
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál pojednává nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ na pozemcích zahrnutých do trvalého záboru stavby „II/360 Trnava - Rudíkov“ v katastrálním území Rudíkov a Trnava u Třebíče. 

Stavba „II/360 Trnava - Rudíkov“ řeší rekonstrukci silnice II/360 ve stávající trase v katastrálních územích Trnava u Třebíče a Rudíkov v úseku od odbočení silnice III/36057 do Rudíkova (ve směru od V. Meziříčí) po rybník Velký Bor před Trnavou, kde navazuje na již zrekonstruovaný úsek silnice II/360. 

Cílem stavby je rekonstrukce povrchu vozovky spojená se sjednocením šířkového uspořádání komunikace na kategorii S 9,5/60 a provedením dalších úprav. Stavba sleduje trasu stávající silnice II/360 v  nezastavěném území obcí. Navržené řešení je v souladu s územními plány obcí Trnava i Rudíkov. Zároveň je v souladu se zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu v oblasti dopravy. 

V rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/360 Trnava - Rudíkov“ je nutné zajistit smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou, kterými bude zajištěno vypořádání vlastnických vztahů. Jedná se o nabytí pozemků trvale dotčených předmětnou stavbou. Podle vyhotovených geometrických plánů je třeba získat pozemky pod plánovanou stavbou do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-18-2019-36, př. 1. Tento materiál neobsahuje pozemky ve vlastnictví obce Rudíkov které jsou také dotčeny stavbou. O způsobu nabytí bude s obcí dále jednáno.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v katastrálních územích Rudíkov a Trnava u Třebíče pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“. Kupní cena bude prodávajícím navržena jako cena stanovená dohodou ve výši 100 Kč/m2. Kupní cena bude v případě, že se na pozemku nacházejí trvalé porosty, zvýšena o cenu těchto porostů, stanovenou podle platné oceňovací vyhlášky. Pozemky ve vlastnictví obce Trnava budou převedeny darem.  Pozemky ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu budou řešeny podle interních předpisů této organizace

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2019-36, př. 1.

Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-18-2019-36, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 18. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz