Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-38: Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a pro potřebu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny

RK-18-2019-38.pdf, RK-18-2019-38pr01.xlsx , RK-18-2019-38pr02.xlsx

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-18-2019-38
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a pro potřebu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál navrhuje další výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina,  v k. ú. Košetice se jedná o výkup pozemku využívaného pro garážování strojní techniky KSÚSV, cestmistrovství Pacov.

Kraj Vysočina je ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění vlastníkem silnic II. a III. tříd. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.

OM ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací připravuje průběžně dle možností podklady pro další hromadné výkupy pozemků.

Pozemky byly identifikovány  na základě údajů z katastru nemovitostí a geometrických plánů v celkové výměře 4940 m2 a  s jejich majetkoprávním vypořádáním oslovení vlastníci souhlasí.

V materiálu RK-18-2019-38, př. 1 jsou uvedeny pozemky, které budou vykoupeny za kupní cenu 100 Kč/m2, v materiálu RK-18-2019-38, př. 2 se jedná o  pozemky zastavěné silnicí v obci Třebíč (k. ú. Sokolí a Podklášteří), které budou vykoupeny za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

Je předpoklad, že část vynaložených finančních prostředků na výkupy těchto pozemků bude refundována ze státního rozpočtu na základě Zásad pro poskytování dotací z podprogramu 298D2260.

Návrh řešení

OM navrhuje vykoupit pozemky uvedené v materiálu RK-18-2019-38, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv za kupní cenu 100 Kč/m2, v materiálu RK-18-2019-38, př. 2 za kupní cenu podle znaleckého posudku jako cenu obvyklou v celkové částce 498 000 Kč, tj. cca 240 Kč/m2.

Výkupem uvedených pozemků dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu, tj. vlastník silnic bude i vlastníkem pozemků zastavěných silnicemi.

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt tyto pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s uvedenými výkupy pozemků.

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s u vedenými výkupy pozemků.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky:

  • dle materiálu RK-18-2019-38, př. 1 od vlastníků  vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2;
  • dle materiálu RK-18-2019-38, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu obvyklou v celkové výši 498 000 Kč, tj. 240 Kč/m2, stanovenou znaleckým posudkem.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 18. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz