Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-40: Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.

RK-18-2019-40.pdf, RK-18-2019-40pr01.xlsx , RK-18-2019-40pr02.docx , RK-18-2019-40pr03.docx , RK-18-2019-40pr04.docx , RK-18-2019-40pr05.docx

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-18-2019-40
Název Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o nabytí pozemků od České republiky - Lesů České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08.

Kraj Vysočina převzal v roce 2001 od České republiky do svého vlastnictví silnice II. a III. tříd na území kraje včetně souvisejícího silničního majetku. V řadě případů byly do vlastnictví kraje převedeny silniční stavby - tělesa silnic, které  byly v minulosti postaveny na pozemcích jiných vlastníků, aniž by byly státem řádně vypořádány. Tím byl založen dlouhodobý nesoulad mezi vlastnickým právem k pozemků a jejich faktickým užíváním. Kraj Vysočina se v rámci svých možností snaží o postupné narovnávání tohoto stavu.

Vlastníkem pozemků uvedených v materiálu RK-18-2019-40, př. 1 je Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08.

V souladu s ustanovením § 16, odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku v platném znění vypracovaly Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, zastoupené Krajským ředitelstvím Jihlava, smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí S 510/19/155, S 511/19/155,  S 512/19/191 a S 548/19/191, uvedené v materiálech RK-18-2019-40, př. 2, RK-18-2019-40, př. 3, RK-18-2019-40, př. 4, RK-18-2019-40, př. 5.  

Návrh řešení

OM navrhuje nabýt pozemky uvedené v materiálu RK-18-2019-40, př. 1  od České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina. Následně budou pozemky předány dodatkem zřizovací listiny do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky uvedené v materiálu RK-18-2019-40, př. 1 od České republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky s. p. Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí S 510/19/155, S 511/19/155, S 512/19/191 a S 548/19/191 - dle materiálu RK-18-2019-40, př. 2, RK-18-2019-40, př. 3, RK-18-2019-40, př. 4, RK-18-2019-40, př. 5.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s nabytím pozemků uvedených v př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s nabytím pozemků uvedených v př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu dle RK-18-2019-40, př. 1 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů RK-18-2019-40, př. 2, RK-18-2019-40, př. 3, RK-18-2019-40, př. 4, RK-18-2019-40, př. 5.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 18. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz