Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-43: Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč

RK-18-2019-43.pdf, RK-18-2019-43pr01.pdf , RK-18-2019-43pr02.pdf , RK-18-2019-43pr03.pdf , RK-18-2019-43pr04.doc

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-18-2019-43
Název Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o prodej hmotných nemovitých věcí v k. ú. a obci Třebíč.

Kraj Vysočina je na základě Rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlastnictví krajů č.j. 11560/2001-14 ze dne 20. 9. 2001 vydaného ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., s účinností od 1. 10. 2001, mimo jiné vlastníkem pozemku par. č. st. 2388 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1222 m2, jehož součástí je stavba Horka-Domky č.p. 890, občanská vybavenost, pozemku par. č. st. 5285 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1117 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemku par. č. st. 5286 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemku par. č. 887/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha  o výměře 2402 m2, vše  v k. ú. a obci Třebíč, graficky znázorněno v materiálu RK-18-2019-43, př. 1. Nemovitosti se nachází v lokalitě Horka – Domky, cca 1 km od centrální části města, nedaleko vlakového a autobusového nádraží, s dobrou dostupností MHD. Jedná se o nemovitosti bývalého areálu SOU služeb, vymezený ulicemi Demlova, Zahradníčkova, Nikodémova a Kubešova a to:

  • budovu č.p. 890, která byla postavena v roce 1949 a je součástí pozemku par. č. st. 2388 rovnoběžně postavenou s ul. Demlova, budova je podsklepena a má tři nadzemní podlaží, v prvním nadzemním podlaží je část budovy pronajata (cca 250 m2) nájemce ZŠ Světlo s.r.o., doba nájmu sjednána do 31. 8. 2019, dále se zde nachází bytová jednotka 3+1, která je pronajata na dobu určitou do 31. 12. 2019, dále zde jsou  prostory pro výuku, technické zázemí, garáže z toho dvě garážová stání pronajata s možností jednoměsíční výpovědní lhůty, včetně kolmo postavené části budovy – přístavby, která je též podsklepena a v převažující části má jedno nadzemní podlaží ve kterém je umístěna zejména kuchyň, jídelna;
  • budovu bez čp/če, která byla postavena v roce 1983 a je součástí pozemku par. č. st. 5285, budova je z části podsklepena a na části má tři nadzemní podlaží a na části dvě nadzemní podlaží, s prostory pro výuku, kancelářské prostory, tělocvičnu;
  • budovu bez čp/če, která je součástí pozemku par. č. st. 5285, původně zastřešený pásový dopravník do kotelny, současné využití pro skladové účely;
  • pozemek par. č. 887/4 o výměře 2 402 m2, který tvoří dvorní trakt školních budov, s parkovací, manipulační plochou a doplňkovým využitím jako klidová zóna.

Budovy jsou napojeny na inženýrské sítě, tj. přípojka elektro, vody, kanalizace a  zemního plynu, dále jsou napojeny na centrální dálkovou distribuci tepla, původní plynové kotle jsou odpojeny. Celkový technický stav budov je dobrý, v některých částech budov provedena výměna oken.

U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Třebíč jsou nemovitosti vedeny na listu vlastnictví 7510 pro katastrální území a obec Třebíč.

Nemovitosti byly zřizovací listinou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Třebíč, která je již ke své činnosti nepotřebuje, budovy jsou volné, prostory jsou zčásti vyklizené a bez trvalého užívání. Nemovitosti jsou s ohledem na stavebně technický stav, dispoziční uspořádání a dislokaci nevyužitelné pro činnost jiných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Dle zpracovaného znaleckého posudku ze dne 15. 2. 2019 na ocenění nemovitostí školského areálu, byla cena zjištěná (úřední) stanovena ve výši 25 265 050 Kč a cena obvyklá (tržní) stanovena ve výši cenového rozpětí 14 000 000 až 16 000 000 Kč. Na pořízení znaleckého posudku bylo vynaloženo 18 000 Kč.

Návrh řešení

Vzhledem k výše uvedenému je pozemek par. č. st. 2388 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1222 m2, jehož součástí je stavba Horka-Domky č.p. 890, občanská vybavenost, pozemku par. č. st. 5285 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1117 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemku par. č. st. 5286 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemku par. č. 887/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 2402 m2, vše  v k. ú. a obci Třebíč, je zbytným majetkem pro činnost příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Rada kraje usnesením 0663/12/2019/RK ze dne 16. 4. 2019 rozhodla zveřejnit záměr prodeje výše uvedených nemovitých věci a schválila způsob výběru zájemce o koupi hmotných nemovitých věcí výběrem zájemce výběrovým řízením „na určení pořadí“ ve smyslu ustanovení článku 7 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina a schválila podmínky a termíny výběrového řízení včetně dohody o sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-12-2019-28, př. 2.

Minimální kupní cena byla stanovena ve výši ceny obvyklé (tržní) povýšené o předpokládané náklady na inzerci a výběrové řízení, zpracování znaleckého posudku, tj. úhrnem zaokrouhleně ve výši 16 070 000 Kč. Záměr prodeje včetně podmínek prodeje byly zveřejněny na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina v termínu od 23. 4. 2019 do 24. 5. 2019. Dále byl záměr prodeje inzerován na realitních serverech. Starosta města Třebíče byl o záměru prodeje informován.

Do výběrového řízení „na určení pořadí“ konaného dne 20. 5. 2019 se přihlásili dva zájemci. Oba účastníci výběrového řízení uhradili jistinu ve stanoveném termínu a ve výši, tj. 1 000 000 Kč a každý účastník podepsal návrh „Dohody o sankci za zmaření výběrového řízení“, která byla obsahem Přílohy č. 1 schválených podmínek a termínů výběrového řízení dle materiálu RK-12-2019-28, př. 2.

Dle listin o provedeném výběrovém řízení (prezenční listina účastníků, protokol o provedeném výběrovém řízení, nabídek jednotlivých účastníků) dle materiálu RK-18-2019-43, př. 2, nejvyšší nabídku kupní ceny ve výši 16 080 000 Kč nabídla společnost LUMEN asociace pro rodinu s.r.o., se sídlem Slunná 1138, Podklášteří, 674 01 Třebíč , IČO 05899150. Druhou v pořadí nevyšší nabídku kupní ceny ve výši minimální kupní ceny 16 070 000 Kč nabídla společnost TTS energo s.r.o., se sídlem Třebíč, Průmyslová 163, PSČ 674 01, IČO 60724692.

Odbor majetkový na základě uskutečněného výběrového řízení „na určení pořadí“ konaného dne 20. 5. 2019 na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě a dle článku 7, bodu 6 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina navrhuje:

  • úplatně převést pozemek par. č. st. 2388 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1222 m2, jehož součástí je stavba Horka-Domky č.p. 890, občanská vybavenost, pozemek par. č. st. 5285 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1117 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. st. 5286 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. 887/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha  o výměře 2402 m2, včetně součástí a příslušenství vše  v k. ú. a obci Třebíč, do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 1 výsledku výběrového řízení) společnosti LUMEN asociace pro rodinu s.r.o., se sídlem Slunná 1138, Podklášteří, 674 01 Třebíč , IČO 05899150 za kupní cenu 16 080 000 Kč;
  • v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím společností LUMEN asociace pro rodinu s.r.o., ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina, úplatně převést pozemek par. č. st. 2388 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1222 m2, jehož součástí je stavba Horka-Domky č.p. 890, občanská vybavenost, pozemek par. č. st. 5285 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1117 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. st. 5286 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. 887/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha  o výměře 2402 m2, včetně součástí a příslušenství vše  v k. ú. a obci Třebíč,  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 2 výsledku výběrového řízení) společnosti TTS energo s.r.o., se sídlem Třebíč, Průmyslová 163, PSČ 674 01, IČO 60724692 to za kupní cenu 16 070 000 Kč;

a rozhodnout uzavřít s vítězem výběrového řízení dohodu o sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-18-2019-43, př. 3.

Dodatkem Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč, dle materiálu RK-18-2019-43, př. 4, je upraven rozsah svěřeného majetku o prodané nemovitosti. Kupní smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS vyslovill souhlas s prodejem nemovitostí při zahájení výběrového řízení na zájemce o koupi.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje

  • rozhodnout:
  1. úplatně převést pozemek par. č. st. 2388 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1222 m2, jehož součástí je stavba Horka-Domky č.p. 890, občanská vybavenost, pozemek par. č. st. 5285 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1117 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. st. 5286 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. 887/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha  o výměře 2402 m2, včetně součástí a  příslušenství vše  v k. ú. a obci Třebíč, do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 1 výsledku výběrového řízení) společnosti LUMEN asociace pro rodinu s.r.o., se sídlem Slunná 1138, Podklášteří, 674 01 Třebíč , IČO 05899150 za kupní cenu 16 080 000 Kč;
  2. v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím společností LUMEN asociace pro rodinu s.r.o., ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina dle bodu 1,  úplatně převést pozemek par. č. st. 2388 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1222 m2, jehož součástí je stavba Horka-Domky č.p. 890, občanská vybavenost, pozemek par. č. st. 5285 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1117 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. st. 5286 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. 887/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha  o výměře 2402 m2, včetně součástí a příslušenství vše  v k. ú. a obci Třebíč,  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 2 výsledku výběrového řízení) společnosti TTS energo  s.r.o., se sídlem Třebíč, Průmyslová 163, PSČ 674 01, IČO 60724692, za kupní cenu 16 070 000 Kč; 
  • schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-18-2019-43, př. 4;
rozhoduje

uzavřít s vítězem výběrového řízení dohodu o sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-18-2019-43, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 5. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz