Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-46: Uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby a předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

RK-18-2019-46.pdf, RK-18-2019-46pr01.pdf , RK-18-2019-46pr02.doc , RK-18-2019-46pr03.doc , RK-18-2019-46pr04.doc

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-18-2019-46
Název Uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby a předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o zajištění správy rozestavěné stavby a její následné předání do užívání Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizace.

Kraj Vysočina dle schváleného rozpočtu a jeho příloh je investorem stavby „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“, č. ORG 1887000000. Stavba mimo jiné obsahuje stavbu budovy výjezdové základny ZZS KV, která je před dokončením a je třeba po jejím převzetí od zhotovitele zajistit ostrahu rozestavěné stavby do doby předání stavby do užívání. Dle plánu výstavby je předpoklad dokončení a předání do užívání v měsíci červnu tohoto roku. Předpokládané celkové náklady vynaložené na pořízení stavby představují částku cca 11 mil Kč. Pořizovací cena stavby bude upřesněna v termínu předání stavby do užívání. Stavba budovy výjezdové základny ZZS KV dle návrhu geometrického plánu pro vyznačení budovy  v KN, průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků č. zak. 2420-837/2018, dle materiálu RK-18-2019-46, př. 1,  je postavena na nově vzniklém pozemku st. par. č. 2463 o výměře 250 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou. Části pozemku par. č. 875/1 dle GP označené jako díl "b+d+e" o výměře 22 m2 a díl "c" pozemku par. č 876/3 o výměře 31 m2, jsou v hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, a dodatkem zřizovací listiny budou z hospodaření školy vyjmuty.

Pozemky které jsou dotčeny stavbou zpevněných ploch, vjezdů, stavby oplocení výjezdové základny ZZS KV, budou po geometrickém zaměření a majetkoprávním vypořádání předány do hospodaření ZZS KV následně.  

Návrh řešení

K zajištění nezbytných úkonů spojených s uvedením stavby do provozu v období mezi převzetím stavby od zhotovitele a předáním stavby do hospodaření příspěvkové organizace navrhuje odbor majetkový uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Výstavby výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“ s budoucím uživatelem Zdravotní záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací. Tato smlouva zmocňuje budoucího uživatele stavby ZZS KV, k zajištění všech nutných podmínek potřebných k reálnému provozu stavby pro účely činnosti ZZS KV.

Po dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu je nezbytné provést změnu v majetku předaného k zajištění činnosti ZZS KV prostřednictvím dodatku zřizovací listiny.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby dle materiálu RK-18-2019-46, př. 2 a doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit dodatek Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-18-2019-46, př. 3, kterým se vyjímá část pozemků z hospodaření školy dle GP na vyznačení budovy v KN a schválit dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2019-46, př. 4, kterým se předává do hospodaření nově pořízená stavba „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS s návrhem řešení dle předloženého materiálu souhlasí.

Odbor zdravotnictví

OZ s návrhem řešení dle předloženého materiálu souhlasí.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“ dle materiálu RK-18-2019-46, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

  • dodatek Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-18-2019-46, př. 3, kterým se vyjímá část pozemků z hospodaření školy dle GP na vyznačení budovy v KN;
  • dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2019-46, př. 4, kterým se předává do hospodaření nově pořízená stavba „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 18. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz