Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-51: Uzavření nájemní smlouvy v rámci stavby „II/150 Pavlíkov - Leštinka“

RK-18-2019-51.pdf, RK-18-2019-51pr01.doc

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-18-2019-51
Název Uzavření nájemní smlouvy v rámci stavby „II/150 Pavlíkov - Leštinka“
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává uzavření nájemní smlouvy na část pozemků nacházejících se v trvalém záboru stavby „II/150 Pavlíkov - Leštinka“.

Stavba „II/150 Pavlíkov - Leštinka“ je spolufinancována z prostředků EU. Silnice II/150 je součástí páteřní silniční sítě Kraje Vysočina.

Podle vyhotoveného geometrického plánu jsou části pozemků par. č. 270/1, par. č. 264/1, par. č. 258, par. č. 374 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou zastavěny tělesem silnice II/150. Jedná se celkovou výměru19091 m2. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p. Z tohoto důvodu je nutné s Lesy České republiky, s.p. uzavřít nájemní smlouvu na tyto pozemky. Nájemné pronajímatel stanovil ve výši 10,44 Kč/m2/rok. Prostřednictvím této nájemní smlouvy chce odbor majetkový řešit majetkoprávní vypořádání pozemků po dobu dočasného odnětí pozemků z PUPFL, tj. do 30. 6. 2019.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s Českou republikou – Lesy České republiky, s.p. jako vlastníkem pozemků par. č. 270/1, par. č. 264/1, par. č. 258, par. č. 374, v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou, nacházejících se v trvalém záboru stavby „II/150 Pavlíkov - Leštinka“, nájemní smlouvu dle materiálu RK-18-2019-51, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Lesy  České republiky, s.p. na straně pronajímatele na pronájem části pozemků par. č. 270/1, par. č. 264/1, par. č. 258, par. č. 374 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou dle materiálu RK-18-2019-51, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 21. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz