Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-52: Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

RK-18-2019-52.pdf, RK-18-2019-52pr01.pdf , RK-18-2019-52pr02.doc , RK-18-2019-52pr03.pdf , RK-18-2019-52pr04.doc

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-18-2019-52
Název Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o souhlas s uzavřením smluv ze strany příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0117/02/2019/ZK ze dne 19. 3. 2019 „Zásady o  vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina“ a „Zásady o  vymezení majetkových práv a  povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ dále jen „Zásady“. Příspěvková organizace Kraje Vysočina je dle čl. 2, bodu 3 „Zásad č. 02/19“ oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o  výpůjčce apod. na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najmout, propachtovat, vypůjčit majetek od jiných subjektů k zajištění hlavního účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 3 roky. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a  výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O  udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina:

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina:

- podnájem nebytového prostoru o výměře 22,35 m2 v budově Stomatologické polikliniky na ul. Vltavínská č.p. 1346 v Třebíči od nájemce Lékařského domu, spol. s r. o. Třebíč, (vlastníkem objektu je město Třebíč), za účelem zřízení skladu a spisovny, dle materiálu RK-18-2019-52, př. 1. Nájemné navrženo ve výši 9 946 Kč á rok, tj. 445 Kč/m2/rok, s možností úpravy o roční míru inflace dle ČSÚ, plus služby spojené s dodávkou tepla, elektrické energie, úklidem společných prostor, odvozu odpadků, revizí, v celkové výši  9 588 Kč á rok. Smlouva o podnájmu navržena na dobu neurčitou od 1. 6. 2019,  s možností výpovědi dle smluvně sjednaných podmínek nebo dohodou.

Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace:

- úprava podmínek nájmu budovy č.p. 1365 v Jihlavě na ul. Divadelní or. č. 4, která je součástí pozemku par. č.  2820, dle dodatku č. 2 nájemní smlouvy, který je obsahem materiálu RK-18-2019-52, př. 2 od vlastníka nemovitosti statutárního města Jihlavy. Nájemce nemovitost užívá na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 21. 3. 2018, ve znění dodatku č. 1 nájemní smlouvy uzavřeného dne 18. 12. 2018 dle materiálu RK-18-2019-52, př. 3. Dodatkem č. 2 k nájemní smlouvě je s účinností od 1. 7. 2019 reagováno na zřízení podnájmu k části střechy a části vnitřních prostor objektu Divadelní 4 ve prospěch společnosti M – SOFT, spol. s r.o., IČO 49434853, za účelem umístění antén a vysílacího zařízení, dle návrhu smlouvy o podnájmu dle materiálu RK-18-2019-52, př. 4., na dobu neurčitou za úplatu ve výši 10 000 Kč á rok, plus spotřeba el. energie ve výši 2 500 Kč á rok, vše včetně DPH. Výše uvedené změny mají vliv na výši nájemného, původní nájemné ve výši 110 320 Kč bez DPH á rok, se sjednává ve výši 118 835 Kč, s možností úpravy o roční míru inflace dle ČSÚ, plus služby spojené s užíváním předmětu nájmu. Nájemce je povinen předkládat pronajímateli seznam poskytnutých podnájmů včetně přijatých úhrad z těchto podnájmů a to za každý kalendářní rok.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu dle materiálu RK-18-2019-52, př. 1, a dodatku č. 2 smlouvy o nájmu dle materiálu RK-18-2019-52, př. 2.

Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR nemá připomínky k navrhovanému usnesení.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS nemá připomínky k navrhovanému usnesení. Prostory organizace potřebuje k zabezpečení činnosti.

Návrh usnesení souhlasí
  • s uzavřením smlouvy o podnájmu v obsahu dle materiálu RK-18-2019-52, př. 1 s podmínkou úpravy počátku užívacího vztahu nejdříve od 4. 6. 2019;
  • s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o nájmu dle materiálu RK-18-2019-52, př. 2.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz