Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-53: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019

RK-18-2019-53.pdf, RK-18-2019-53pr01.pdf

Číslo materiálu 53
Číslo jednací RK-18-2019-53
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019
Zpracoval J. Čermáková, M. Kastner, K. Smetanová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu jednorázových volnočasových, kulturně-společenských, sportovních a vzdělávacích aktivit pro děti, mládež a širokou veřejnost s názvem JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019 určeného pro města a obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi a krajem, školy a školská zařízení, spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb. a právnické osoby založené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech s maximální podporou 50 tis. Kč na jeden projekt. 

Cílem programu je podpora a propagace účelného aktivního trávení volného času, občanské pospolitosti a posílení identity obyvatel s obcí či krajem.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019 v objemu 1,5 mil. Kč na podporu jednorázových volnočasových, kulturně-společenských, sportovních a vzdělávacích aktivit pro děti, mládež a širokou veřejnost v Kraji Vysočina, které nenavazují na žádnou celoroční aktivitu.

Jde o znovu vyhlášený program rozšířený o podporu oslav a výročí obcí či připomenutí jiných důležitých historických událostí v obci a dále o podporu prorodinných a seniorských aktivit. Program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019 vznikl sloučením programu na podporu jednorázových akcí (v gesci OŠMS), programu na podporu oslav a výročí obcí (dříve v gesci OKPPCR) a programu na podporu prorodinné a seniorské politiky obcí (dříve v gesci OSV).

Nově je také stanoveno, že projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace oběma smluvními stranami a bude ukončen nejpozději do 31. prosince 2020. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny. Akce samotná však může proběhnout nejdříve 1. ledna 2020 a nejpozději 31. prosince 2020. Předpoklad podpisu smlouvy o poskytnutí dotace je listopad/prosinec 2019. Důvodem je sjednocení období realizace akcí s účetním obdobím žadatelů a jasnější a přehlednější období, ve kterém mohou žadatelé realizovat svůj projekt. Tato změna je zapracována do smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž vzor je součástí materiálu RK-18-2019-53, př. 1.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídicím výborem.

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje, aby členové řídicího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Návrh výzvy programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace je součástí materiálu RK-18-2019-53, př. 1.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02725.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit Program „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019“ dle materiálu RK-18-2019-53, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz