Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-02: Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

RK-20-2019-02.pdf, RK-20-2019-02pr01.doc , RK-20-2019-02pr02.docx , RK-20-2019-02pr03.docx , RK-20-2019-02pr04.xlsx , RK-20-2019-02pr05.xlsx

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-20-2019-02
Název Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
Zpracoval P. Pavlinec, D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 5
Popis problému

Zákon o registru smluv byl přijat jako zákon č. 340/2015 Sb. Ministerstvo vnitra ČR je správcem registru smluv, který je informačním systémem veřejné správy a slouží k uveřejňování smluv. Uvedený systém realizuje MVČR v rámci projektu Informační systém registru smluv (ISRS).

Od července roku 2016 na základě smlouvy o spolupráci schválené radou kraje usnesením č. 1020/20/2016/RK zajišťuje technické prostředí pro provoz ISRS pro MVČR Kraj Vysočina a Plzeňský kraj. Platnost této smlouvy skončila dne 31. 8. 2017.

Další zajištění provozu ISRS bylo delegováno na Národní agenturu pro komunikační a informační technologie, s. p. (NAKIT). Na základě usnesení 1966/36/2017/RK byla uzavřena smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv, která skončila 30.  11.  2018 a na základě usnesení č. 1880/31/2018/RK byl uzavřen Dodatek č. 1 s platností do 30.  6.  2019.

Návrh řešení

Kraj Vysočina se dohodl na další vzájemné spolupráci s NAKIT, která navrhuje uzavřít Smlouvu o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv od  1. 7. 2019 do 31.  8.  2022.

Ve smlouvě o spolupráci, která je uvedena v materiálu RK-20-2019-02, př. 1, jsou  platby za  zabezpečení provozu technických zařízení Informačního systému registru smluv a za běžný provoz služby.

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

RK-20-2019-02, př. 2 - Příloha č. 1 - Katalog služeb - katalogové listy

RK-20-2019-02, př. 3 - Příloha č. 2 -  Popis poskytovaných služeb

RK-20-2019-02, př. 4 - Příloha č. 3 - Seznam prvků systému

RK-20-2019-02, př. 5 - Příloha č. 4 - Výkaz pro SLA

 

Odbor informatiky navrhuje pro rok 2019 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3636 - Územní rozvoj, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 - Územní rozvoj o částku 405 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace o částku 85 050 Kč) rozpočtu kraje o částku 490 050 Kč na zajištění provozu registru smluv.

Příjmy z přiložené smlouvy budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2020 a stejná částka snížená o DPH bude zapracována do návrhu rozpočtu kraje do kapitoly Informatiky na krytí nákladů souvisejících s provozem ISRS.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv dle materiálu RK-20-2019-02, př. 1 včetně příloh smlouvy;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3636 - Územní rozvoj, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 - Územní rozvoj o částku 405 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace o částku 85 050 Kč) rozpočtu kraje o částku 490 050 Kč na zajištění provozu registru smluv.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz