Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-101: Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "Software, virtualizace, bezpečnost 2019" - schválení navržených podpor

RK-20-2019-101.pdf, RK-20-2019-101pr01.pdf

Číslo materiálu 101
Číslo jednací RK-20-2019-101
Název Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "Software, virtualizace, bezpečnost 2019" - schválení navržených podpor
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší schválení navržených mimořádných účelových finančních příspěvků na provoz/investičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným Krajem Vysočina dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina pro rok 2019 (dále jen „Zásady“), které byly schváleny dne 11. 12. 2018 usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0723/08/2018/ZK. Prostředky pro realizaci Zásad jsou pro rok 2019 navrženy do rozpočtu Kraje Vysočina do kapitoly Informatika 2019 v celkové výši 8 mil. Kč. 

V souladu s těmito Zásadami byla v květnu 2019 zveřejněna Výzva k předkládání projektů č. 2 „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“ (dále jen „Výzva“), která obsahovala popis optimální úrovně IT vybavenosti organizací v jednotlivých odvětvích a věcných tématech. Celkový objem finančních prostředků v rámci druhé Výzvy činil 5 mil. Kč. Žádosti byly v rámci této Výzvy předkládány do 18. 6. 2019. K tomuto datu bylo dle podmínek Výzvy předloženo celkem 19 podání s celkovými finančními požadavky ve výši 2 451 625 Kč, která byla řádně zkontrolována, a byl vyhodnocen jejich administrativní a odborný soulad se všemi podmínkami uvedenými výzvě. Z důvodu podvisu, bylo provedeno hodnocení pouze dle základních kritérií pro posuzování projektů. Celkem bylo ke schválení doporučeno 19 projektů k poskytnutí příspěvku v požadované výši. Podpořeny budou projekty, které řeší problematiku rozvoje a zkvalitnění vybavení příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti software, nasazení technologií serverové virtualizace a řešení bezpečnosti informačních systémů. Celkem byla mezi podpořené projekty rozdělena částka ve výši 2 451 625 Kč. Program je zaevidován v systému eDotace - ID ZZ02758-01.

Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje Radě kraje Vysočina schválit žádosti dle materiálu RK-20-2019-101, př. 1. Z přidělené částky tak budou uvolněny 2 451 625 Kč. Finanční příspěvek bude poskytnut zpětně po ukončení realizace projektu. O poskytnutí příspěvku rozhodne Rada Kraje Vysočina na základě předložené závěrečné zprávy a přiložených účetních dokladů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

poskytnout finanční příspěvek v rámci Výzvy „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2019-101, př. 1.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz