Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-13: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

RK-20-2019-13.pdf, RK-20-2019-13pr01.pdf , RK-20-2019-13pr02.pdf , RK-20-2019-13pr03.pdf , RK-20-2019-13pr04.pdf , RK-20-2019-13pr05.pdf , RK-20-2019-13pr06.pdf , RK-20-2019-13pr07.pdf , RK-20-2019-13pr08.xls

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-20-2019-13
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Šalandová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 8
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2017 usnesením č. 1038/20/2017/RK schválila „Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování příspěvků na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku pro účely zajištění lékařů a nelékařů v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (náborové příspěvky)“, dále také jen „Pravidla“, pro účely stabilizace zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina prostřednictvím náborových příspěvků. Podle Pravidel je možné poskytnout náhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku novému zaměstnanci, a to za předpokladu předchozího uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi poskytovatelem zdravotních služeb a budoucím zaměstnancem. 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (dále jen „Nemocnice“), požádala o úhradu nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků  v celkové  výši 1 540 000 Kč pro nelékaře, kteří nastoupili do Nemocnice na oddělení ortopedicko-traumatologické, kardiologické, neurologické, na centrální operační sály, na oddělení ARO, urologické oddělení, oddělení vnitřního lékařství, infekčního lékařství, na oddělení pneumologie a ftizeologie, do laboratoře HTO a do nemocniční lékárny. Bližší informace jsou uvedeny v  materiálech RK-20-2019-13, př. 1, RK-20-2019-13, př. 2, RK-20-2019-13, př. 3, RK-20-2019-13, př. 4, RK-20-2019-13, př. 5 a RK-20-2019-13, př. 6. Přehled celkem vyplacených stipendií a náborových příspěvků je uveden v materiálu RK-20-2019-13, př. 7.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví posoudil žádost Nemocnice se zřetelem k aktuálnímu personálnímu obsazení a doporučuje schválení úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků dle usnesení č. 1038/20/2017/RK. Obě podmínky pro úhradu nákladů spojených s výplatou náborových příspěvků, uzavření smluv o poskytnutí náborového příspěvku a uzavření pracovních smluv na dobu nejméně 3 let u nelékařů, byly v souladu s Pravidly, splněny. Na základě výše uvedených skutečností, odbor zdravotnictví vyplacení náborových příspěvků doporučuje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy schváleného rozpočtu na kapitole Zdravotnictví, § 3522 je 22 313 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2019-13, př. 1, RK-20-2019-13, př. 2, RK-20-2019-13, př. 3, RK-20-2019-13, př. 4, RK-20-2019-13, př. 5 a RK-20-2019-13, př. 6;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 540 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 540 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 1 540 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz