Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-28: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a úprava finančního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

RK-20-2019-28.pdf, RK-20-2019-28pr01.pdf , RK-20-2019-28pr02.xls

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-20-2019-28
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a úprava finančního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (dále také „Muzeum“) zaslala žádost o převod části prostředků z fondu investic ve formě schváleného odvodu zřizovateli do příspěvku na provoz ve výši 262 597 Kč dle materiálu RK-20-2019-28, př. 1. Důvodem je potřeba dokrytí financování vnitřního vybavení budovaného Centra tradiční lidové kultury.

Současně Muzeum požádalo o aktualizaci čerpání fondu investic oproti schválenému finančnímu plánu organizace na rok 2019 (usnesení rady kraje č. 0501/10/2019/RK ze dne 3. 4. 2019). Jedná se o úpravu stávajících akcí a zařazení nových akcí s tím, že navrhované úpravy budou kryty z vlastních zdrojů organizace.

Důvodem předložení žádosti je řešení aktuálních potřeb Muzea.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit:

  • rozpočtové opatření, které spočívá v navýšení příjmové části rozpočtu kraje o odvod z fondu investic ve výši 262 597 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií o částku 262 597 Kč s určením na příspěvek na provoz pro Muzeum;
  •  úpravu čerpání fondu investic pro rok 2019 u Muzea dle materiálu RK-20-2019-28, př. 2, neboť reaguje na aktuální potřeby organizace.
Stanoviska Odbor ekonomický

nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky a bere na vědomí navrhovanou úpravu finančního plánu pro rok 2019 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (§ 3315 – Činnost muzeí a galerií, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 262 597 Kč při současném zvýšení výdajů rozpočtu kraje (kapitola Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 262 597 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 262 597 Kč v souvislosti s pokrytím nákladů spojených s doplněním vnitřního vybavení budovaného Centra tradiční lidové kultury;
  • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 262 597 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
  • aktualizaci použití fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-20-2019-28, př. 2;
stanoví

u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019:

ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace provést uložený odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 262 597 Kč nejpozději do 31. 7. 2019.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz